Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

PROCEDURA OPRACOWANIA MPZP

L.p.

Etap czynności

I.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na podstawie art.14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska):

 • przygotowanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych,
 • opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
 • sporządzenie opracowania ekofizjograficznego.

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
 • przekazanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
 • uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
 • inwentaryzacja urbanistyczna.

II.

OGŁOSZENIE I ZBIERANIE WNIOSKÓW

Ogłoszenie i zbieranie wniosków:

 • ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
 • zawiadomienia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,
 • składanie wniosków do mpzp (w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia),
 • rozpatrzenie wniesionych wniosków.

III.

SPORZĄDZANIE PROJEKTU PLANU

Sporządzanie projektu planu:

 • opracowanie projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

IV.

OPINIOWANIE, UZGADNIANIE PROJEKTU PLANU

Opiniowanie, uzgadnianie projektu mpzp:

 • zaopiniowanie projektu mpzp przez Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp,
 • wprowadzenie zmiany wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

V.

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, ZBIERANIE UWAG

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag:

 • ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu (na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia),
 • wyłożenie projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie mpzp rozwiązaniami,
 • wyznaczenie w ogłoszeniu terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu mpzp (nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu)
 • rozpatrzenie uwag do projektu mpzp w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania,
 • wprowadzenie zmian do projektu mpzp wynikających z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ewentualne ponowienie opiniowania i uzgadniania,
 • przedstawienie Radzie Miejskiej w Korfantowie projektu mpzp wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

VI.

UCHWALENIE PROJEKTU PLANU

Uchwalenie projektu planu:

 • przekazanie projektu mpzp dla Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie,
 • uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia mpzp (mpzp uchwala Rady Miejska w Korfantowie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały).

Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę i publikacja w Dzienniku Urzędowym:

 • Burmistrz przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi,
 • sprawdzanie zgodności mpzp z przepisami prawa przez Wojewodę Opolskiego,
 • ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wejście planu miejscowego w życie:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie uchwalenia mpzp obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
 • Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

VII.

Rejestr planów miejscowych i wniosków o ich sporządzenie lub zmianę:

 • Burmistrz prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
 • Burmistrz jest obowiązany przekazać staroście kopię uchwalonego planu miejscowego, nie później niż w dniu ich wejścia w życie.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie