Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017

PDF1 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2017 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów.pdf (11,72MB)
PDF2 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2017.pdf (1,26MB)
PDF3 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf (416,06KB)
PDF4 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym.pdf (223,11KB)
PDF5 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (182,82KB)
PDF6 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (335,66KB)
PDF7 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2017 roku.pdf (773,57KB)
PDF8 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (208,81KB)
PDF9 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (184,33KB)
PDF10 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (173,95KB)
PDF11 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf (171,33KB)
PDF12 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie Rynek 63.pdf (188,28KB)
PDF13 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (213,41KB)
PDF14 A w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (224,16KB)
PDF14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku.pdf (207,93KB)
PDF15 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (222,51KB)
PDF16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (757,33KB)
PDF17 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (1,42MB)
PDF18 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2017 roku.pdf (2,30MB)
PDF19 w sprawie zasad finansowania w roku 2017 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2017 rok oraz Gminnego ....pdf (1,14MB)
PDF20 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (363,01KB)
PDF21 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (250,42KB)
PDF22 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (288,31KB)
PDF23 w sprawie przekazania zakończonej inwestycji termomodernizacji budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.pdf (161,63KB)
PDF24 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.pdf (174,99KB)
PDF25 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (251,15KB)
PDF26 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (335,46KB)
PDF27 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (349,50KB)
PDF28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,08MB)
PDF29 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,28MB)
PDF30 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (498,12KB)
PDF31 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (346,08KB)
PDF32 w sprawie zmian w planie finasowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (181,18KB)
PDF33 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf (175,65KB)
PDF34 w sprawie przydziału lokalu socjalnego w Przechodzie nr 110.pdf (194,82KB)
PDF35 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,02MB)
PDF36 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (749,26KB)
PDF37 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (330,51KB)
PDF38 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (328,27KB)
PDF39 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (337,43KB)
PDF40 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (392,82KB)
PDF41 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (335,94KB)
PDF42 zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (365,27KB)
PDF43 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf (967,34KB)
PDF44 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf (1,20MB)
PDF45 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,30MB)
PDF46 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie.....pdf (819,51KB)
PDF47 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,65MB)
PDF48 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (806,91KB)
PDF49 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (315,85KB)
PDF50 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (284,53KB)
PDF51 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola....pdf (348,69KB)
PDF52 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (200,08KB)
PDF53 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Korfantów.pdf (262,45KB)
PDF54 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.pdf (931,97KB)
PDF55 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (325,09KB)
PDF56 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (284,07KB)
PDF57 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,56MB)
PDF58 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,.pdf (832,45KB)
PDF59 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,50MB)
PDF60 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt o.pdf (836,48KB)
PDF61 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (207,56KB)
PDF62 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (454,33KB)
PDF63 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (156,50KB)
PDF64 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (153,15KB)
PDF65 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (151,88KB)
PDF66 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (161,27KB)
PDF67 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (273,05KB)
PDF68 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (717,34KB)
PDF69 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (209,70KB)
PDF70 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF71 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (199,52KB)
PDF72 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (302,92KB)
PDF73 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (148,93KB)
PDF74 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrnony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (149,67KB)
PDF75 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (146,31KB)
PDF76 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (692,52KB)
PDF77 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włostowa.pdf (206,13KB)
PDF78 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (209,82KB)
PDF79 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (203,07KB)
PDF80 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (210,43KB)
PDF81 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf (206,08KB)
PDF82 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włostowa.pdf (185,62KB)
PDF83 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (199,38KB)
PDF84 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (404,17KB)
PDF85 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświat.....pdf (392,82KB)
PDF86 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (181,89KB)
PDF87 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (593,36KB)
PDF88 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (324,70KB)
PDF89 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.pdf (215,04KB)
PDF90 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (210,78KB)
PDF91 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (166,36KB)
PDF92 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (185,32KB)
PDF93 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf (161,85KB)
PDF94 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego we Włostowej 47a2, 48-317 Korfantów1.pdf (396,98KB)
PDF95 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (205,09KB)
PDF96 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (274,45KB)
PDF97 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (820,55KB)
PDF98 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (359,61KB)
PDF99 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (462,42KB)
PDF100 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (376,71KB)
PDF101 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (774,82KB)
PDF102 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (186,05KB)
PDF103 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (1,13MB)
PDF104 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (185,53KB)
PDF105 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (210,86KB)
PDF106 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (293,52KB)
PDF107 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości dod dzierżawy.pdf (1,10MB)
PDF108 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości dod dzierżawy.pdf (1,50MB)
PDF109 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (299,43KB)
PDF110 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255 2014 Burmistrza Korfantowa......pdf (137,18KB)
PDF111 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy loklanej.pdf (192,77KB)
PDF112 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf (1,18MB)
PDF113 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (1,15MB)
PDF114 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (217,17KB)
PDF115 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (287,84KB)
PDF116 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (1,11MB)
PDF117 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (211,21KB)
PDF118 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (184,77KB)
PDF119 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (186,27KB)
PDF120 w sprawie ustalenienia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,08MB)
PDF121 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włodary.pdf (203,92KB)
PDF122 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (327,73KB)
PDF123 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (434,60KB)
PDF124 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (617,60KB)
PDF125 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (163,22KB)
PDF126 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (458,46KB)
PDF127 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (347,00KB)
PDF128 w sprawie postepowania podziałowego.pdf (173,75KB)
PDF129 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inwestorski .....pdf (30,64MB)
PDF130 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (196,20KB)
PDF131 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (175,78KB)
PDF132 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (560,80KB)
PDF133 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,24MB)
PDF134 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włodary.pdf (177,04KB)
PDF135 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf (213,78KB)
PDF136 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (190,42KB)
PDF137 w sprawie powołania komsji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf (239,25KB)
PDF138 w sprawie powołania komsji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf (241,61KB)
PDF139 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (491,31KB)
PDF140 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (380,52KB)
PDF141 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (153,15KB)
PDF142 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.pdf (286,79KB)
PDF143 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (202,68KB)
PDF144 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (222,78KB)
PDF145 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (288,84KB)
PDF146 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego ........pdf (174,57KB)
PDF147 w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf (351,57KB)
PDF148 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (1,47MB)
PDF149 w sprawie przekazania w administrowanie.pdf (169,17KB)
PDF150 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji .....pdf (180,12KB)
PDF151 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (445,89KB)
PDF152 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,26MB)
PDF153 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (680,97KB)
PDF154 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (169,08KB)
PDF155 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,40MB)
PDF156 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,23MB)
PDF157 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego .......pdf (166,35KB)
PDF158 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego .......pdf (168,55KB)
PDF159 w sprawie nadania numerów porządkowych lokalom biurowym wydzielonym z lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 2. 1 w Korfantowie.pdf (194,43KB)
PDF160 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (1,42MB)
PDF161 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (210,75KB)
PDF162 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej ........pdf (250,91KB)
PDF163 w sprawie opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów na lata 2017-2027.pdf (206,54KB)
PDF164 w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków omisji onkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i pato.pdf (827,85KB)
PDF165 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf (1,50MB)
PDF166 w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf (4,75MB)
PDF167 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (209,53KB)
PDF168 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (219,16KB)
PDF169 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (442,29KB)
PDF170 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (216,19KB)
PDF171 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (6,44MB)
PDF172 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf (218,93KB)
PDF173 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie ul. Parkowa 3.2.pdf (361,29KB)
PDF174 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa przyłącza kablowego....pdf (22,42MB)
PDF175 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (190,30KB)
PDF176 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (172,24KB)
PDF177 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (203,46KB)
PDF178 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (493,79KB)
PDF179 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (185,50KB)
PDF180 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Przebudowa drogi ul.Targowej w Korfantowie.pdf (18,66MB)
PDF181 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.pdf (1,12MB)
PDF182 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (224,02KB)
PDF183 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (300,12KB)
PDF184 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja instalacji C.O. w budynku....pdf (19,84MB)
PDF185 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (865,94KB)
PDF186 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargoweje.pdf (1,40MB)
PDF187 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów....pdf (14,17MB)
PDF188 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (255,73KB)
PDF189 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (644,43KB)
PDF190 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (358,32KB)
PDF191 w sprawie zmian wplanie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (509,58KB)
PDF192 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (408,77KB)
PDF193 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf (144,54KB)
PDF194 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (222,88KB)
PDF195 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (202,42KB)
PDF196 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa przyłącza kablowego....pdf (181,48KB)
PDF197 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf (178,12KB)
PDF198 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (189,53KB)
PDF199 zmieniające zarządzenie Nr 17.04 Burmistrza Korfantowa z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.pdf (176,37KB)
PDF200 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Ścinawie Małej.pdf (133,85KB)
PDF201 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (353,35KB)
PDF202 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.pdf (134,44KB)
PDF203 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf (351,65KB)
PDF204 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (206,05KB)
PDF205 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf (199,68KB)
PDF206 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej we Włodarach.pdf (211,19KB)
PDF207 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf (172,20KB)
PDF208 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (137,02KB)
PDF209 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej.pdf (393,81KB)
PDF210 w sprawie przekazania mienia Szkole Podstawowej Nr 2 i. Czesława Niemena.pdf (173,46KB)
PDF211 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (250,57KB)
PDF212 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (1,03MB)
PDF213 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255.2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2017 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki ....pdf (136,54KB)
PDF214 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (362,70KB)
PDF215 w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będącym własnością Gminy Korfantów.pdf (497,19KB)
PDF216 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (359,39KB)
PDF217 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (203,15KB)
PDF218 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych.pdf (135,37KB)
PDF219 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (221,72KB)
PDF220 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (684,41KB)
PDF221 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (431,98KB)
PDF222 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja instalacji c.o. ....pdf (183,76KB)
PDF223 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (423,53KB)
PDF224 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (346,00KB)
PDF225 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej.pdf (148,87KB)
PDF226 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej.pdf (18,86MB)
PDF227 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (297,41KB)
PDF228 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (756,81KB)
PDF229 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (632,60KB)
PDF230 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (352,53KB)
PDF231 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (264,69KB)
PDF232 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ....pdf (494,94KB)
PDF233 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Usługi odbioru ....pdf (579,15KB)
PDF234 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie.pdf (188,83KB)
PDF235 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (842,81KB)
PDF236 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (380,95KB)
PDF237 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (323,96KB)
PDF238 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (260,16KB)
PDF239 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (215,22KB)
PDF240 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Tadeusza Kościuszki.pdf (180,79KB)
PDF241 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,30MB)
PDF242 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konslutacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów ....pdf (626,43KB)
PDF243 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (706,69KB)
PDF244 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (322,50KB)
PDF245 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (307,31KB)
PDF246 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.pdf (538,96KB)
PDF247 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej.pdf (176,38KB)
PDF248 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (481,11KB)
PDF249 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (371,46KB)
PDF250 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (165,33KB)
PDF251 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (436,62KB)
PDF252 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (353,69KB)
PDF253 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (557,04KB)
PDF254 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (915,39KB)
PDF255 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (210,68KB)
PDF256 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (362,20KB)
PDF257 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów ....pdf (314,09KB)
PDF258 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf (534,12KB)
PDF259 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie Rynek 19.2.pdf (185,78KB)
PDF260 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (210,61KB)
PDF261 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (341,79KB)
PDF262 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (391,34KB)
PDF263 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (475,90KB)
PDF264 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (478,46KB)
PDF265 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (340,90KB)
PDF266 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (366,13KB)
PDF267 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (205,22KB)
PDF268 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (406,56KB)
PDF269 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (201,99KB)
PDF270 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (352,78KB)
PDF271 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (189,29KB)
PDF272 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługi ....pdf (191,39KB)
PDF273 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (722,12KB)
PDF274 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (660,37KB)
PDF275 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF276 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (187,16KB)
PDF277 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (203,12KB)
PDF278 w sprawie ustalenia wykazu osób upoważnionych do wglądu akt znajdujących się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (390,13KB)
PDF279 w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (418,32KB)
PDF280 w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych.pdf (318,14KB)
PDF281 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (907,48KB)
PDF282 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (480,53KB)
PDF283 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (532,73KB)
PDF284 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 6 w Korfantowie.pdf (1,11MB)
PDF285 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku.pdf (252,85KB)
PDF286 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (197,12KB)
PDF287 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf (321,33KB)
PDF288 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (300,85KB)
PDF289 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego ....pdf (255,91KB)
PDF290 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (325,71KB)
PDF291 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (282,65KB)
PDF292 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf (418,21KB)
PDF293 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (1,81MB)
PDF294 w sprawie nadania numerów porządkowych lokalom użytkowym wydzielonym z budynku przy ul. Wyzwolenia 6 w Korfantowie.pdf (165,29KB)
PDF295 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 66d w Korfantowie.pdf (1,42MB)
PDF296 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (270,14KB)
PDF297 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (214,51KB)
PDF298 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (237,50KB)
PDF299 w sprawie przekazania inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf (378,10KB)
PDF300 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (451,02KB)
PDF301 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (335,13KB)
PDF302 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (163,69KB)
PDF303 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (389,56KB)
PDF304 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (377,14KB)
PDF305 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (214,75KB)
PDF306 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (211,23KB)
PDF307 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (196,00KB)
PDF308 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (175,77KB)
PDF309 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej we.pdf (143,63KB)
PDF310 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 213.2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 01.09.2017r.pdf (133,28KB)
PDF311 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255.2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r..pdf (142,24KB)
PDF312 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (187,67KB)
PDF313 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (390,66KB)
PDF314 w sprawie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (210,06KB)
PDF315 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (309,71KB)
PDF316 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (179,02KB)
PDF317 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (147,18KB)
PDF318 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (146,92KB)
PDF319 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.pdf (406,07KB)
PDF320 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (218,07KB)
PDF321 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (362,04KB)
PDF322 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjncyh na 2017 rok.pdf (182,01KB)
PDF323 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (191,31KB)
PDF324 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf (175,84KB)
PDF325 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (171,45KB)
PDF326 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf (330,38KB)
PDF327 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (307,71KB)
PDF328 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (165,29KB)
PDF329 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (157,06KB)
PDF330 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf (165,87KB)
PDF331 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf (158,61KB)
PDF332 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (433,76KB)
PDF333 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (635,88KB)
PDF334 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów Regulaminu kontroli zarządczej.pdf (5,51MB)
PDF335 w sprawie nadania loklaowi socjalnemu statusu lokalu komunalnego.pdf (180,50KB)
PDF336 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie ul. 3 Maja 4.9.pdf (187,44KB)
PDF337 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (301,16KB)
PDF338 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf (2,39MB)
PDF339 w sprawie zmian w wileloletniej prognozie finansowej.pdf (3,26MB)
PDF340 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf (191,21KB)
PDF341 w sprawie przekazania składników majątku trwałego w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf (199,47KB)
PDF342 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf (237,81KB)
PDF343 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (376,68KB)
PDF344 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (335,76KB)
PDF345 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (285,65KB)
PDF346 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf (286,82KB)
PDF347 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (562,81KB)