Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2017

PDF1 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2017 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów.pdf
PDF2 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2017.pdf
PDF3 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf
PDF4 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym.pdf
PDF5 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf
PDF6 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF7 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2017 roku.pdf
PDF8 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF9 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF10 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF11 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf
PDF12 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie Rynek 63.pdf
PDF13 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF14 A w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF14 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku.pdf
PDF15 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf
PDF16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF17 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF18 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2017 roku.pdf
PDF19 w sprawie zasad finansowania w roku 2017 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2017 rok oraz Gminnego ....pdf
PDF20 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF21 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF22 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF23 w sprawie przekazania zakończonej inwestycji termomodernizacji budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej.pdf
PDF24 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.pdf
PDF25 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF26 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF27 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF29 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF30 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF31 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF32 w sprawie zmian w planie finasowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF33 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf
PDF34 w sprawie przydziału lokalu socjalnego w Przechodzie nr 110.pdf
PDF35 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF36 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF37 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF38 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF39 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF40 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF41 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF42 zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF43 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf
PDF44 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf
PDF45 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF46 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie.....pdf
PDF47 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF48 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF49 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF50 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF51 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola....pdf
PDF52 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF53 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Korfantów.pdf
PDF54 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.pdf
PDF55 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF56 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF57 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF58 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,.pdf
PDF59 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF60 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt o.pdf
PDF61 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF62 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF63 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF64 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF65 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF66 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF67 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF68 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF69 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDF70 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF71 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF72 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF73 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF74 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrnony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF75 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF76 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF77 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włostowa.pdf
PDF78 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF79 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF80 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF81 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf
PDF82 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włostowa.pdf
PDF83 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF84 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF85 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświat.....pdf
PDF86 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF87 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF88 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF89 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.pdf
PDF90 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF91 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF92 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF93 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf
PDF94 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego we Włostowej 47a2, 48-317 Korfantów1.pdf
PDF95 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF96 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF97 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF98 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF99 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF100 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF101 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF102 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF103 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF104 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF105 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF106 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF107 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości dod dzierżawy.pdf
PDF108 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości dod dzierżawy.pdf
PDF109 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf
PDF110 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255 2014 Burmistrza Korfantowa......pdf
PDF111 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy loklanej.pdf
PDF112 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf
PDF113 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf
PDF114 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF115 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF116 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF117 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF118 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF119 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF120 w sprawie ustalenienia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF121 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włodary.pdf
PDF122 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF123 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF124 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF125 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF126 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF127 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF128 w sprawie postepowania podziałowego.pdf
PDF129 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Nadzór inwestorski .....pdf
PDF130 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF131 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF132 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF133 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF134 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włodary.pdf
PDF135 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf
PDF136 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF137 w sprawie powołania komsji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.pdf
PDF138 w sprawie powołania komsji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.pdf
PDF139 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF140 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF141 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF142 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.pdf
PDF143 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF144 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF145 w sprawie zmian w planie finasowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF146 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego ........pdf
PDF147 w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF148 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF149 w sprawie przekazania w administrowanie.pdf
PDF150 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci kanalizacji .....pdf
PDF151 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF152 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF153 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF154 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF155 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF156 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF157 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego .......pdf
PDF158 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego .......pdf
PDF159 w sprawie nadania numerów porządkowych lokalom biurowym wydzielonym z lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 2. 1 w Korfantowie.pdf
PDF160 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF161 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF162 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej ........pdf
PDF163 w sprawie opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korfantów na lata 2017-2027.pdf
PDF164 w sprawie ogłoszenia kandydatów na członków omisji onkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i pato.pdf
PDF165 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF166 w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf
PDF167 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF168 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF169 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF170 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF171 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF172 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf
PDF173 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie ul. Parkowa 3.2.pdf
PDF174 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa przyłącza kablowego....pdf
PDF175 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF176 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF177 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF178 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF179 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF180 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Przebudowa drogi ul.Targowej w Korfantowie.pdf
PDF181 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.pdf
PDF182 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF183 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF184 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja instalacji C.O. w budynku....pdf
PDF185 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF186 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargoweje.pdf
PDF187 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów....pdf
PDF188 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF189 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF190 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF191 w sprawie zmian wplanie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF192 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF193 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF194 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF195 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF196 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowdzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa przyłącza kablowego....pdf
PDF197 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf
PDF198 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF199 zmieniające zarządzenie Nr 17.04 Burmistrza Korfantowa z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.pdf
PDF200 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Ścinawie Małej.pdf
PDF201 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF202 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.pdf
PDF203 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF204 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF205 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf
PDF206 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej we Włodarach.pdf
PDF207 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf
PDF208 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF209 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej.pdf
PDF210 w sprawie przekazania mienia Szkole Podstawowej Nr 2 i. Czesława Niemena.pdf
PDF211 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF212 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF213 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255.2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2017 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki ....pdf
PDF214 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF215 w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będącym własnością Gminy Korfantów.pdf
PDF216 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF217 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF218 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych.pdf
PDF219 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF220 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF221 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF222 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Modernizacja instalacji c.o. ....pdf
PDF223 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF224 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF225 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej.pdf
PDF226 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej.pdf
PDF227 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF228 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF229 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF230 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF231 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF232 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ....pdf
PDF233 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Usługi odbioru ....pdf
PDF234 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie.pdf
PDF235 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF236 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF237 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF238 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF239 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF240 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Korfantowie przy ul. Tadeusza Kościuszki.pdf
PDF241 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF242 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konslutacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów ....pdf
PDF243 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF244 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF245 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF246 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.pdf
PDF247 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej.pdf
PDF248 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF249 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF250 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF251 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF252 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF253 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF254 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF255 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF256 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF257 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów ....pdf
PDF258 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf
PDF259 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie Rynek 19.2.pdf
PDF260 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF261 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF262 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF263 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF264 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF265 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF266 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF267 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF268 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF269 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF270 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF271 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF272 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługi ....pdf
PDF273 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF274 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF275 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF276 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF277 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF278 w sprawie ustalenia wykazu osób upoważnionych do wglądu akt znajdujących się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF279 w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF280 w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych.pdf
PDF281 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF282 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF283 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF284 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 6 w Korfantowie.pdf
PDF285 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku.pdf
PDF286 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF287 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf
PDF288 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF289 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego ....pdf
PDF290 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF291 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF292 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf
PDF293 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF294 w sprawie nadania numerów porządkowych lokalom użytkowym wydzielonym z budynku przy ul. Wyzwolenia 6 w Korfantowie.pdf
PDF295 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 66d w Korfantowie.pdf
PDF296 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF297 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF298 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF299 w sprawie przekazania inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf
PDF300 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF301 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF302 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF303 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF304 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF305 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF306 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF307 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF308 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF309 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej we.pdf
PDF310 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 213.2017 Burmistrza Korfantowa z dnia 01.09.2017r.pdf
PDF311 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255.2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r..pdf
PDF312 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF313 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF314 w sprawie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF315 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF316 w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF317 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF318 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF319 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.pdf
PDF320 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF321 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF322 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjncyh na 2017 rok.pdf
PDF323 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF324 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków obcych.pdf
PDF325 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF326 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf
PDF327 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF328 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF329 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf
PDF330 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf
PDF331 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf
PDF332 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF333 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF334 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów Regulaminu kontroli zarządczej.pdf
PDF335 w sprawie nadania loklaowi socjalnemu statusu lokalu komunalnego.pdf
PDF336 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie ul. 3 Maja 4.9.pdf
PDF337 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF338 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf
PDF339 w sprawie zmian w wileloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF340 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym.pdf
PDF341 w sprawie przekazania składników majątku trwałego w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf
PDF342 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2017 rok.pdf
PDF343 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF344 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF345 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF346 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.pdf
PDF347 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf