Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja z dnia 11.10.2016r.

Petycja w sprawie poprawy jakości współpracy z mieszkańcami

Działając na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 (DZ.U. 2014.1195) zwracamy się o:
1. Wprowadzenie zmiany do art. 29 Statutu Gminy Korfantów i dopisanie, że z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić 100 mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Korfantowie;
2. wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie konsultacji społecznych, nr LIV/316/2010 z dnia28 lipca 2010 lub przyjęcie nowej uchwały dotyczącej konsultacji społecznych z mieszkańcami. W uchwale należy wprowadzić następującej zasady:
- konsultacje przeprowadza się również na wniosek grupy co najmniej 50 mieszkańców lub co najmniej 4 organizacji
pozarządowych Gminy Korfantów;
3. wprowadzenie uchwałą budżetu obywatelskiego dla miasta Korfantów oraz zaplanowanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na ten cel w przyszłorocznym budżecie gminy
4.umieszczenie na stronie www.korfantow.pl rejestru umów cywilnoprawnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina nasza jest zatem naszym wspólnym dobrem. Chcemy, aby była ona zarządzana z najwyższymi standardami i by jej mieszkańcy byli podmiotami we współdecydowaniu o wspólnych sprawach. Włączanie mieszkańców do współdecydowania w prawach gminy tworzy świadomość dbania o jej wspólne dobro. Zaproponowane przez nas zmiany pozwolą na zwiększenie aktywności mieszkańców i większe zainteresowanie sprawami publicznymi. Możliwość inicjatywy uchwałodawczej pozwoli wskazywać własne potrzeby przez mieszkańców. Przeprowadzanie konsultacji w sprawach, które są istotne dla mieszkańców umożliwi poznanie opinii społecznej dla planowanych działań i zamierzeń. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego dla Korfantowa może wyzwolić większą aktywność mieszkańców Korfantowa, którą można zaobserwować przy podziale środków Funduszu Sołeckiego w poszczególnych wsiach. Pozwoli to również na dostosowanie budżetu gminy do realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców . Wprowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych sprawi przejrzystość działania Urzędu Miejskiego w Korfantowie.


Sposób rozpatrzenia petycji:

Działając w oparciu o art.10 ustawy z dnia  11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) informuję o sposobie załatwienia petycji, która wpłynęła do tutejszego Urzędu dnia 11 października 2016r.

Po przeanalizowaniu Państwa propozycji dotyczących poprawy jakości współpracy z mieszkańcami postanowiłem :

 1. wystąpić do Rady Miejskiej w Korfantowie z propozycją  zmiany Statutu Gminy Korfantów w zakresie wprowadzenia do  art. 29 Statutu  zapisu dotyczącego przyznania określonej liczbie mieszkańców uprawnienia do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą;
 2. pozostać przy dotychczasowych zapisach uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 14 lutego 2005r.  Nr XXIX/193/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Korfantów;
 3. w roku 2017 nie wyodrębniać w budżecie Gminy Korfantów środków na budżet obywatelski dla miasta Korfantów, albowiem na rok 2017  są zaplanowane znaczne środki na realizację zadań związanych z infrastrukturą miejską w tym przystąpienia do projektu związanego z termomodernizacją;
 4. z uwagi na brak obowiązku ustawowego nie ujawniać na  stronach internetowych Gminy Korfantów  rejestru umów cywilnoprawnych.
Metryczka
 • wytworzono:
  26-10-2016
  przez: Jarosław Szewczyk
 • opublikowano:
  27-10-2016 08:21
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  13-01-2017 13:11
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 3625
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl