Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016

PDF1 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (364,30KB)
PDF2 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek jednorazowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (364,14KB)
PDF3 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2016 roku.pdf (893,57KB)
PDF4 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym.pdf (240,05KB)
PDF5 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (351,68KB)
PDF6 w sprawie zasad finansowania w roku 2016 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2016 rok oraz Gminnego Programu.pdf (1,12MB)
PDF7 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.pdf (873,69KB)
PDF8 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (197,85KB)
PDF9 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2016 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów.pdf (10,74MB)
PDF10 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf (206,19KB)
PDF11 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,63MB)
PDF12 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w roku 2016.pdf (266,23KB)
PDF13 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (325,92KB)
PDF14 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (214,79KB)
PDF15 w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty wykonawcy Przed.pdf (291,43KB)
PDF16 w sprawie zatwierdzenia, po ponownej ocenie ofert, wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi odbioru i zagos.pdf (183,99KB)
PDF17 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (354,14KB)
PDF18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (308,61KB)
PDF19 w w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (221,43KB)
PDF20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (576,61KB)
PDF21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (595,76KB)
PDF22 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (222,57KB)
PDF23 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 14-1.pdf (63,86KB)
PDF24 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (220,15KB)
PDF25 w sprawie organizacji akcji kurierskiej.pdf (208,24KB)
PDF26 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (535,92KB)
PDF27 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (339,99KB)
PDF28 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (179,49KB)
PDF29 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (473,20KB)
PDF30 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (363,05KB)
PDF31 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (233,89KB)
PDF32 w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf (3,89MB)
PDF33 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (180,52KB)
PDF34 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.pdf (1,01MB)
PDF35 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (1,34MB)
PDF36 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert......pdf (844,41KB)
PDF37 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (454,34KB)
PDF38 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (372,16KB)
PDF39 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (482,33KB)
PDF40 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (545,68KB)
PDF41 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.pdf (188,44KB)
PDF42 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,03MB)
PDF43 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (234,65KB)
PDF44 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,55MB)
PDF45 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2016 roku.pdf (2,25MB)
PDF46 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku.pdf (434,03KB)
PDF47 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (397,39KB)
PDF48 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (731,17KB)
PDF49 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (175,95KB)
PDF50 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,53MB)
PDF51 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie nauki......pdf (848,10KB)
PDF52 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (480,36KB)
PDF53 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (385,74KB)
PDF54 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (312,18KB)
PDF55 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (122,48KB)
PDF56 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (124,83KB)
PDF57 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. Wykoanie modernizacji obejmującej instalację ....pdf (192,03KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.

PDF58 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf (148,19KB)
PDF59 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (138,45KB)
PDF60 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (173,11KB)
PDF61 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (214,68KB)
PDF62 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (773,41KB)
PDF63 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (1,47MB)
PDF64 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (713,86KB)
PDF65 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (200,05KB)
PDF66 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,30MB)
PDF67 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkusrie ofert na 2016 rok....pdf (745,05KB)
PDF68 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania p. Wykonanie modernizacji obejmującej instalację....pdf (755,24KB)
PDF69 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyżswzego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (127,08KB)
PDF70 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (135,60KB)
PDF71 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (740,05KB)
PDF72 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji ....pdf (189,28KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"

PDF73 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (259,05KB)
PDF74 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki ....pdf (156,70KB)
PDF75 w sprawie oddania nieruchomości do używania.pdf (155,58KB)
PDF76 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf (146,74KB)
PDF77 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (891,19KB)
PDF78 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (167,74KB)
PDF79 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach realizacji projektu ....pdf (228,43KB)
PDF80 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,37MB)
PDF81 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie nauki ....pdf (749,96KB)
PDF82 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (387,18KB)
PDF83 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (413,67KB)
PDF84 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjncyh na 2016 rok.pdf (898,17KB)
PDF85 w sprawie zmian w wieloletniej prognowie finansowej.pdf (3,02MB)
PDF86 w sprawie przekazania wybudowanych obiektów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf (164,67KB)
PDF87 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf (157,12KB)
PDF88 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (448,94KB)
PDF89 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (457,60KB)
PDF90 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf (174,51KB)
PDF91 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (137,48KB)
PDF92 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (196,46KB)
PDF93 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (204,48KB)
PDF94 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (156,45KB)
PDF95 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (162,74KB)
PDF96 w sprawie zmian w planie w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (449,65KB)
PDF97 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (371,43KB)
PDF98 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (387,60KB)
PDF99 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji obejmującej instalację....pdf (171,74KB)
PDF100 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.pdf (224,93KB)
PDF101 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (155,86KB)
PDF102 w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.pdf (160,22KB)
PDF102 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (193,88KB)
PDF103 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (400,45KB)
PDF104 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (363,39KB)
PDF105 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie przy ul. 3 Maja 49.pdf (195,12KB)
PDF106 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (157,64KB)
PDF107 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,44MB)
PDF108 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf (852,74KB)
PDF109 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (591,37KB)
PDF110 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (336,60KB)
PDF111 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (817,99KB)
PDF112 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (371,65KB)
PDF113 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (215,29KB)
PDF114 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (336,97KB)
PDF115 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej...pdf (166,74KB)
PDF116 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf (220,22KB)
PDF117 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (419,10KB)
PDF118 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (406,82KB)
PDF119 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (312,08KB)
PDF120 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (225,90KB)
PDF121 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,26MB)
PDF122 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (173,06KB)
PDF123 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (348,32KB)
PDF124 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (234,38KB)
PDF125 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (323,21KB)
PDF126 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (354,41KB)
PDF127 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (209,74KB)
PDF128 w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w ramach inicjatyw lokalnych.pdf (200,49KB)
PDF129 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (197,01KB)
PDF130 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (224,06KB)
PDF131 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (203,40KB)
PDF132 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (310,26KB)
PDF133 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (438,08KB)
PDF134 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (151,37KB)
PDF135 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (156,38KB)
PDF136 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf (218,07KB)
PDF137 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (233,14KB)
PDF138 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (175,15KB)
PDF139 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf (1,24MB)
PDF140 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (206,75KB)
PDF141 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (200,96KB)
PDF142 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (378,07KB)
PDF143 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (228,93KB)
PDF144 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (297,38KB)
PDF145 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (986,22KB)
PDF146 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (210,88KB)
PDF147 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.pdf (1,25MB)
PDF148 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (640,01KB)
PDF149 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (440,32KB)
PDF150 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (545,97KB)
PDF151 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (175,11KB)
PDF152 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,33MB)
PDF153 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (402,81KB)
PDF154 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (423,69KB)
PDF155 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 146.2016 Burmistrza Korfantowa z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych....pdf (153,76KB)
PDF156 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (468,18KB)
PDF157 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (229,48KB)
PDF158 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (369,75KB)
PDF159 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych.pdf (212,13KB)
PDF160 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (330,46KB)
PDF161 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (328,36KB)
PDF162 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (133,42KB)
PDF163 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,27MB)
PDF164 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów”.pdf (161,46KB)
PDF165 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (315,09KB)
PDF166 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (156,08KB)
PDF167 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (214,80KB)
PDF168 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (221,64KB)
PDF169 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf (208,38KB)
PDF170 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf (210,70KB)
PDF171 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (177,91KB)
PDF172 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf (351,25KB)
PDF173 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf (1,24MB)
PDF174 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostetecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (448,18KB)
PDF175 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (208,63KB)
PDF176 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (199,68KB)
PDF177 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,45MB)
PDF178 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (206,13KB)
PDF179 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (192,03KB)
PDF180 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (211,06KB)
PDF181 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf (208,84KB)
PDF182 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (459,68KB)
PDF183 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (346,82KB)
PDF184 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (158,44KB)
PDF185 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1,05MB)
PDF186 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf (1,50MB)
PDF187 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,27MB)
PDF188 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf (837,08KB)
PDF189 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (214,04KB)
PDF190 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (191,73KB)
PDF192 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf (142,16KB)
PDF193 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego.pdf (1,28MB)
PDF194 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (177,75KB)
PDF195 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (259,78KB)
PDF196 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (212,40KB)
PDF197 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (788,26KB)
PDF198 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (383,15KB)
PDF199 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (316,02KB)
PDF200 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (234,47KB)
PDF201 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (329,57KB)
PDF202 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjncyh na 2016 rok.pdf (195,55KB)
PDF203 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (462,06KB)
PDF204 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (355,65KB)
PDF205 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego....pdf (205,23KB)
PDF206 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, Rynek 7.pdf (1,17MB)
PDF207 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (1,87MB)
PDF208 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (224,04KB)
PDF209 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjncyh na 2016 rok.pdf (299,53KB)
PDF210 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf (295,79KB)
PDF211 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf (195,94KB)
PDF212 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.pdf (290,33KB)
PDF213 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf (196,25KB)
PDF214 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Puszynie.pdf (161,26KB)
PDF215 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (126,76KB)
PDF216 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (230,89KB)
PDF217 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (332,31KB)
PDF218 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru Sołtysa Sołectwa Niesiebędowice.pdf (177,94KB)
PDF219 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (248,46KB)
PDF220 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (318,13KB)
PDF221 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206.2016 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku.pdf (652,02KB)
PDF222 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF223 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (221,87KB)
PDF224 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (213,73KB)
PDF225 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (372,14KB)
PDF226 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,18MB)
PDF227 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,20MB)
PDF228 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf (160,44KB)
PDF229 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego we Włostowej 47a1, 48-317 Korfantów.pdf (444,86KB)
PDF230 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 23.1.pdf (427,28KB)
PDF231 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (406,54KB)
PDF232 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (451,25KB)
PDF233 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (545,84KB)
PDF234 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (994,50KB)
PDF235 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (211,39KB)
PDF236 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 201 6 rok.pdf (355,46KB)
PDF237 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,40MB)
PDF238 w sprawie przekazania w administrowanie reduktora ciśnienia zabudowanego na sieci wodociągowej w Rzymkowicach.pdf (184,25KB)
PDF239 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Korfantów.pdf (637,58KB)
PDF240 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (248,76KB)
PDF241 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (892,83KB)
PDF242 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (563,79KB)
PDF243 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (445,07KB)
PDF244 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (415,70KB)
PDF245 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (521,75KB)
PDF246 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (198,96KB)
PDF247 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (477,01KB)
PDF248 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (403,45KB)
PDF249 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (2,46MB)
PDF250 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (468,20KB)
PDF251 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (442,58KB)
PDF252 w sprawie zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (435,88KB)
PDF253 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (323,74KB)
PDF254 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (1 022,97KB)
PDF255 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf (1,98MB)
PDF256 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymkowicach.pdf (194,29KB)
PDF257 w sprawie ustalenia przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,19MB)
PDF258 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (732,47KB)
PDF259 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (441,74KB)
PDF260 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,16MB)
PDF261 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (391,78KB)
PDF262 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (219,01KB)
PDF263 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów ....pdf (224,69KB)
PDF264 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (194,57KB)
PDF265 w sprawie powołania komisji socjalnej.pdf (542,49KB)
PDF266 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.pdf (255,37KB)
PDF267 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za punkty z mienia gminnego oraz z opłat za tablice reklamowe.pdf (455,51KB)
PDF268 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (477,66KB)
PDF269 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (236,29KB)
PDF270 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (228,94KB)
PDF271 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (211,85KB)
PDF272 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (456,98KB)
PDF273 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (575,09KB)
PDF274 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (220,96KB)
PDF275 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (453,80KB)
PDF276 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (380,93KB)
PDF277 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (436,13KB)
PDF278 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (868,72KB)
PDF279 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (202,72KB)
PDF280 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (252,33KB)
PDF281 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (607,02KB)
PDF282 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,22MB)
PDF283 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (227,11KB)
PDF284 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.pdf (759,15KB)
PDF285 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (206,49KB)
PDF286 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (303,53KB)
PDF287 w sprawie wprowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i instrukcji bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (1,85MB)
PDF288 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (211,14KB)
PDF289 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (167,31KB)
PDF290 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji on ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (409,51KB)
PDF291 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (382,96KB)
PDF292 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (313,25KB)
PDF293 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (357,41KB)
PDF294 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (174,34KB)
PDF295 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (170,79KB)
PDF296 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (261,59KB)
PDF297 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (182,52KB)
PDF298 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (206,96KB)
PDF299 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (226,49KB)
PDF300 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (232,03KB)
PDF301 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (531,05KB)
PDF302 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (201,32KB)
PDF303 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (393,64KB)
PDF304 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (536,62KB)
PDF305 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (301,93KB)
PDF306 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (931,21KB)
PDF307 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,25MB)
PDF308 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf (168,69KB)
PDF309 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (508,58KB)
PDF310 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (346,16KB)
PDF311 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (186,15KB)
PDF312 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (376,07KB)
PDF313 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (338,08KB)
PDF314 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (392,27KB)
PDF315 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (411,77KB)
PDF316 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.pdf (1,32MB)
PDF317 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (306,00KB)
PDF318 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (439,18KB)
PDF319 w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji.pdf (1,91MB)
PDF320 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (169,18KB)
PDF321 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf (174,73KB)
PDF322 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf (180,58KB)
PDF323 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (179,90KB)
PDF324 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim.pdf (185,27KB)
PDF325 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego.pdf (662,56KB)
PDF326 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf (341,50KB)
PDF327 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim.pdf (205,38KB)
PDF328 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf (372,41KB)
PDF329 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf (2,47MB)
PDF330 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (183,26KB)
PDF331 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie, ul..pdf (177,18KB)
PDF332 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf (321,55KB)
PDF333 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf (595,93KB)
PDF334 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,40MB)
PDF335 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług.pdf (220,86KB)
PDF336 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów oraz kierownika jednostki obsługującej.pdf (192,17KB)
PDF337 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.pdf (25,83MB)
PDF338 w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organ.pdf (18,78MB)