Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2016

PDF1 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF2 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek jednorazowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF3 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2016 roku.pdf
PDF4 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym.pdf
PDF5 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF6 w sprawie zasad finansowania w roku 2016 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2016 rok oraz Gminnego Programu.pdf
PDF7 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.pdf
PDF8 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf
PDF9 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2016 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów.pdf
PDF10 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF11 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF12 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w roku 2016.pdf
PDF13 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF14 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF15 w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty wykonawcy Przed.pdf
PDF16 w sprawie zatwierdzenia, po ponownej ocenie ofert, wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Usługi odbioru i zagos.pdf
PDF17 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF19 w w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF22 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF23 w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek 14-1.pdf
PDF24 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF25 w sprawie organizacji akcji kurierskiej.pdf
PDF26 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF27 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF28 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF29 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF30 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF31 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF32 w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf
PDF33 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF34 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.pdf
PDF35 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF36 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert......pdf
PDF37 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF38 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF39 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF40 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF41 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.pdf
PDF42 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF43 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF44 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF45 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2016 roku.pdf
PDF46 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 roku.pdf
PDF47 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF48 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF49 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF50 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF51 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie nauki......pdf
PDF52 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF53 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF54 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF55 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf
PDF56 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF57 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetragu nieograniczonego na zadanie pn. Wykoanie modernizacji obejmującej instalację ....pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn." „Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie”.

PDF58 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf
PDF59 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF60 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF61 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF62 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF63 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF64 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF65 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF66 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF67 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkusrie ofert na 2016 rok....pdf
PDF68 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania p. Wykonanie modernizacji obejmującej instalację....pdf
PDF69 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyżswzego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF70 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF71 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF72 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji ....pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:" Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią"

PDF73 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF74 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki ....pdf
PDF75 w sprawie oddania nieruchomości do używania.pdf
PDF76 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf
PDF77 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF78 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF79 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach realizacji projektu ....pdf
PDF80 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF81 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok na realizację zadania w zakresie nauki ....pdf
PDF82 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF83 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF84 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjncyh na 2016 rok.pdf
PDF85 w sprawie zmian w wieloletniej prognowie finansowej.pdf
PDF86 w sprawie przekazania wybudowanych obiektów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf
PDF87 w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf
PDF88 sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF89 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF90 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf
PDF91 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF92 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF93 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF94 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF95 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF96 w sprawie zmian w planie w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF97 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF98 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF99 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji obejmującej instalację....pdf
PDF100 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.pdf
PDF101 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF102 w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.pdf
PDF102 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF103 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF104 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF105 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie przy ul. 3 Maja 49.pdf
PDF106 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF107 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF108 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDF109 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF110 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF111 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF112 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF113 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF114 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF115 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej...pdf
PDF116 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf
PDF117 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF118 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF119 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF120 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF121 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF122 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF123 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF124 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF125 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF126 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF127 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF128 w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w ramach inicjatyw lokalnych.pdf
PDF129 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF130 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF131 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF132 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF133 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF134 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF135 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadnia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF136 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf
PDF137 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF138 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF139 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf
PDF140 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF141 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF142 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF143 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF144 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF145 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF146 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
PDF147 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.pdf
PDF148 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF149 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF150 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF151 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF152 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF153 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF154 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF155 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 146.2016 Burmistrza Korfantowa z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych....pdf
PDF156 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF157 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF158 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF159 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji środków trwałych.pdf
PDF160 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF161 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF162 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF163 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF164 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w sołectwach Gminy Korfantów”.pdf
PDF165 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF166 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF167 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF168 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF169 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf
PDF170 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf
PDF171 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF172 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf
PDF173 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf
PDF174 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostetecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF175 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF176 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF177 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF178 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF179 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF180 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
PDF181 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf
PDF182 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF183 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF184 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF185 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF186 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF187 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF188 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDF189 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF190 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF192 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDF193 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego.pdf
PDF194 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF195 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF196 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF197 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF198 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF199 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF200 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF201 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF202 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjncyh na 2016 rok.pdf
PDF203 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF204 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF205 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego....pdf
PDF206 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie, Rynek 7.pdf
PDF207 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF208 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF209 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjncyh na 2016 rok.pdf
PDF210 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf
PDF211 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF212 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.pdf
PDF213 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF214 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Puszynie.pdf
PDF215 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF216 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF217 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF218 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru Sołtysa Sołectwa Niesiebędowice.pdf
PDF219 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF220 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF221 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206.2016 Burmistrza Korfantowa z dnia 18 sierpnia 2016 roku.pdf
PDF222 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF223 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF224 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF225 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF226 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF227 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF228 w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.pdf
PDF229 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego we Włostowej 47a1, 48-317 Korfantów.pdf
PDF230 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 23.1.pdf
PDF231 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF232 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF233 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF234 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF235 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF236 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 201 6 rok.pdf
PDF237 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF238 w sprawie przekazania w administrowanie reduktora ciśnienia zabudowanego na sieci wodociągowej w Rzymkowicach.pdf
PDF239 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Korfantów.pdf
PDF240 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF241 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF242 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF243 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF244 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF245 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF246 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF247 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF248 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF249 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF250 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF251 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF252 w sprawie zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF253 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF254 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF255 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf
PDF256 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymkowicach.pdf
PDF257 w sprawie ustalenia przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF258 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF259 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF260 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF261 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF262 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF263 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej Programu Współpracy Gminy Korfantów ....pdf
PDF264 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF265 w sprawie powołania komisji socjalnej.pdf
PDF266 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.pdf
PDF267 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za punkty z mienia gminnego oraz z opłat za tablice reklamowe.pdf
PDF268 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF269 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF270 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF271 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF272 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF273 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF274 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF275 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF276 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF277 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF278 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF279 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF280 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF281 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF282 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF283 w sprawie zamiany nieruchomości.pdf
PDF284 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.pdf
PDF285 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF286 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF287 w sprawie wprowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i instrukcji bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF288 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF289 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF290 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji on ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF291 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF292 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF293 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF294 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF295 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF296 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf
PDF297 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF298 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF299 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF300 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF301 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF302 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF303 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF304 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF305 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF306 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF307 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF308 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf
PDF309 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF310 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF311 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF312 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF313 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF314 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF315 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF316 w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.pdf
PDF317 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF318 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF319 w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji.pdf
PDF320 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf
PDF321 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf
PDF322 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf
PDF323 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF324 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF325 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego.pdf
PDF326 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa.pdf
PDF327 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF328 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald niektórych aktywów i pasywów.pdf
PDF329 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf
PDF330 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF331 w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie, ul..pdf
PDF332 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2016 rok.pdf
PDF333 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2016 rok.pdf
PDF334 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF335 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług.pdf
PDF336 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów oraz kierownika jednostki obsługującej.pdf
PDF337 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.pdf
PDF338 w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych, dla których organ.pdf