Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12.2 Zgłoszenie zgromadzenia organizowanego na terenie gminy Korfantów

KARTA USŁUGI NR 12.2

Nazwa usługi

ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA ORGANIZOWANEGO NA TERENIE GMINY KORFANTÓW

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

parter, pok. nr 1

tel. 4343820, 4343821

pn. godz. od 730 do 1700

wt. – czw. godz. od 730 do 1530

pt. godz. od 730 do 1400

 

Sposób załatwienia spraw

 • Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 • Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Dane kontaktowe do zgłoszenia zgromadzenia:

Urząd Miejski w Korfantowie

ul. Rynek 4

48-317 Korfantów

e-mail:

fax:  77 4343817

 • W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, można zastosować uproszczone postępowanie w sprawie zgromadzenia. Wówczas organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
 • Dane kontaktowe do zgłoszenia zgromadzenia (procedura uproszczona):

Urząd Miejski w Korfantowie

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Rynek 4

48-317 Korfantów

e-mail:

fax:  77 4343817

 

Wymagane dokumenty

 • brak

 Opłaty

 • brak

 Czas załatwienia sprawy

 • Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.
 • Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
  1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia 

 

  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).