Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015

PDF1_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2015 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów na 2015 rok.
PDF2_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
PDF3_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania umów.
PDF4_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi ZGKiM w Korfantowie.
PDF5_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2015 roku.
PDF6_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF7_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.
PDF8_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF9_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF10_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF11_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF12_2015.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
PDF13_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF14_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok.
PDF15_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w Gminie Korfantów.
PDF16_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF17_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna.
PDF18_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna.
PDF19_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku.
PDF20_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF21_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF22_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF23_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad finansowania w roku 2015 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017.
PDF24_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF25_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF26_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF27_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF28_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF29_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF30_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF31_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF32_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.
PDF33_2015.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF34_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF35_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF36_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.
PDF37_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.
PDF38_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie. 
PDF39_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020".
PDF40_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF41_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF42_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF43_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF44_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDF45_2015.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w Gminie Korfantów.
PDF46_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie".
PDF47_2015.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF48_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF49_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF50_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie".
PDF51_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF52_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa-Kuźnica Ligocka".
PDF53_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF54_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF55_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Korfantowie.
PDF56_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF57_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF58_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatrudnienia Dyrektora ZGKiM w Korfantowie.
PDF59_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania ZGKiM w Korfantowie.
PDF60_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF61_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
PDF62_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF63_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF64_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF65_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF66_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF67_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włodary.
PDF68_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF69_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF70_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna.
PDF71_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF72_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF73_2015.pdf - Zarządzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF74_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF75_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF76_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa-Kuźnica Ligocka.
PDF77_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
PDF78_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
PDF79_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF80_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF81_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włodary.
PDF82_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.
PDF83_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF84_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF85_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF86_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Korfantowie.
PDF87_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF88_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF89_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny ofert w zamówieniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF90_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.PDF91_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF92_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF93_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia po ponownej ocenie ofert wyników zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF94_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF95_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian  w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF96_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF97_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF98_2015.pdf - Zarządzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF99_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF100_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF101_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Ścinawie Małej.
PDF102_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF103_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF104_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020".
PDF105_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF106_2015.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF107_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF108_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF109_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF110_2015 - Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3422013 Burmistrza Korfantowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf
PDF111_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF112_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF113_2015 - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczeg.pdf
PDF114_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF115_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF116_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF117_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania członków 11 Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDF118_2015 - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF119_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF120_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF121_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF122_2015 - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie przy ul. 3 Maja.pdf
PDF123_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego.pdf
PDF124_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF125_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDF126_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Korfantowie.pdf
PDF127_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf
PDF128_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF129_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF130_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf
PDF131_2015 - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF132_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF133_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF134_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF135_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDF136_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF137_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF138_2015 - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
PDF139_2015 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków 11 obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF140_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf
PDF141_2015 - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek.pdf
PDF142_2015 - Zarządzenie w sprawie przydziału pomieszczeń po byłym klubie seniora w Korfantowie ul. Rynek 8 dla powiększenia powierzchni mieszkalnej.pdf
PDF143_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF144_2015 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty.pdf
PDF145_2015 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf
PDF146_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF147_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF148_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF149_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF150_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF151_2015 - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.pdf
PDF152_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF153_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF154_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF155_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie kota gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w budynku komunalnym wielorodzinnym przy Placu Wolnosci 1 w Korfantowie.pdf
PDF156_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF157_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF158_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF159_2015 - Zarządzenie Zmieniające zarządzenie nr 130 Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF160_2015 - Zarządzenie w sprawie upowaznienia Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Korfantowie.pdf
PDF161_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na 2015 rok.pdf
PDF162_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF163_2015 - Zarządzenie w podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf
PDF164_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie urządzeń sportowo-zabawowych dostarczonych i zamontowanych na placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym ul. 3 Maja 12 działka nr 411 8 w Korfantowie.pdf
PDF165_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.pdf
PDF166_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF167_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF168_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie zamontowanego oświetlenia terenu boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie.pdf
PDF169_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie urządzeń – lamp solarnych zamontowanych na placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie.pdf
PDF170_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF171_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF172_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF173_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF174_2015 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF175_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF176_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF177_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF178_2015 - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie do prac w Zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.pdf
PDF179_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF180_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF181_2015 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF182_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF183_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF184_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF185_2015 - Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia własnego.pdf
PDF187_2015 - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych w Gminie Korfantów oraz podania wykazu miejsc do wiadomości publicznej.pdf
PDF188_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF189_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF190_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF191_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF192_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF193_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF194_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF195_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf
PDF196_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF197_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF198_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF199_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF200_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Spacerowej w Korfantowie.pdf
PDF201_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie wzbudowanej sieci wodocigowej tranyztowej SUW Korfantw+Pusyzna.pdf
PDF202_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.pdf
203_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa”, "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" oraz „Procedury alarmowej” w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (dostępne do wglądu w pok. nr 8 urzędu).
PDF204_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF205_2015 - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf
PDF206_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF207_2015 - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF208_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF209_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF210_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF211_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF212_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF213_2015 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia ... na zadanie pn. Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ....pdf
PDF214_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF215_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF216_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF217_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF218_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF219_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF220_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF221_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF222_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF223_2015 - Zarządzenie sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.pdf
PDF224_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF225_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF226 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie.pdf
PDF227 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i od.pdf
PDF228 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Korfantów oraz podania wykazu tych miej.pdf
PDF229 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDF230 w sprawie przydziału lokalu socjalnego.pdf
PDF231 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF232 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF233 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.pdf
PDF234 w sprawie przekazania do korzystania przez Sołectwo Puszyna składników mienia komunalnego.pdf
PDF235 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwó.pdf
PDF236 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF237 w w sprawie powołania 11 Obwodowych Komisji do spraw Referendum.pdf
PDF238 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 106616 O ul. 3 Maja w Kor.pdf
PDF239 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf
PDF240 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf
PDF241 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF242 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF243 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.pdf
PDF244 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF245 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF246 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF247 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa Sołectwa Rynarcice.pdf
PDF248 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF249 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF250 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF251 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF252 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF253 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF254 w w sprawie powołania radiofonicznej drużyny alarmowania – formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF255 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF256 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF257 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF258 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF259 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 11 obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF260 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF261 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF262 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF263 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF264 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.pdf
PDF265 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF266 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF267 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF268 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF269 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF270 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.pdf
PDF271 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF272 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF273 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF274 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF275 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF276 w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF277 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF278 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF279 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF280 w zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów, określania mierników ich realizac.pdf
PDF281 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu.pdf
PDF282 w sprawie zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF283 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finasowej.pdf
PDF284 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF285 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF286 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF287 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF288 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF289 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF290 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF291 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni.pdf
PDF292 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF293 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF294 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF295 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF296 w sprawie przydziału lokalu socjalnego w Korfantowie przy ul. 3 Maja 4-9.pdf
PDF297 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF298 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Korfantów.pdf
PDF299 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF300 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nys.pdf
PDF301 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF302 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf
PDF303 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF304 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF305 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF306 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF307 w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF308 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających.pdf
PDF309 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni.pdf
PDF310 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF311 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF312 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF313 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF314 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Korfantów.pdf
PDF315 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF316 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF317 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF318 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF319 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF320 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie G.pdf
PDF321 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF322 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF323 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF324 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF325 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF326 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF327 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF328 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF329 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Kuźnica Ligocka.pdf
PDF330 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF331 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF332 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF333 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF334 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF335 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF336 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF337 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Kuźnica Ligocka.pdf
PDF338 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF339 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF340 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF341 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF342 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF343 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF344 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF345 w w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF346 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF347 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2552014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe .....pdf
PDF348 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF349 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF350 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF351 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF352 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF353 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF354 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF355 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF356 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF357 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF358 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF359 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf
PDF360 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF361 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF362 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF363 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF364 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego.pdf
PDF365 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF366 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF367 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF368 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF369 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF370 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf
PDF371 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF372 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF373 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF374 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF375 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF376 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF377 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF378 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf
PDF379 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy.pdf
PDF380 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf
PDF381 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf
PDF382 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
PDF383 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF384 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF385 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF386 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF387 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF388 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.pdf
PDF389 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF390 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF391 w sprawie udzielania jednorazowych zaliczek na zakup paliwa w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF392 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF393 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf
PDF394 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Korfantowie i świetlicy socjoterapeutycznej.pdf
PDF395 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf
PDF396 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF397 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF398 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF399 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF400 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF401 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF402 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf
PDF403 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf
PDF404 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Włostowa-Kuźnica Ligocka.pdf
PDF405 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 372 2011 Burmistrza Korfantowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych.pdf
PDF406 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf