Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2015

PDF1_2015.pdf (1,80MB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2015 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów na 2015 rok.
PDF2_2015.pdf (128,64KB) - Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
PDF3_2015.pdf (49,95KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania umów.
PDF4_2015.pdf (40,23KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi ZGKiM w Korfantowie.
PDF5_2015.pdf (173,64KB) - Zarządzenie w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2015 roku.
PDF6_2015.pdf (40,05KB) - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF7_2015.pdf (46,21KB) - Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.
PDF8_2015.pdf (42,63KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF9_2015.pdf (45,74KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF10_2015.pdf (308,74KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF11_2015.pdf (91,66KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF12_2015.pdf (71,34KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
PDF13_2015.pdf (40,83KB) - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF14_2015.pdf (40,13KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok.
PDF15_2015.pdf (110,24KB) - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w Gminie Korfantów.
PDF16_2015.pdf (35,66KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF17_2015.pdf (49,08KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna.
PDF18_2015.pdf (1,45MB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna.
PDF19_2015.pdf (104,62KB) - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku.
PDF20_2015.pdf (298,43KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF21_2015.pdf (394,81KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF22_2015.pdf (261,23KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF23_2015.pdf (231,41KB) - Zarządzenie w sprawie zasad finansowania w roku 2015 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017.
PDF24_2015.pdf (96,81KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF25_2015.pdf (48,49KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF26_2015.pdf (48,99KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF27_2015.pdf (73,92KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF28_2015.pdf (46,29KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF29_2015.pdf (59,88KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF30_2015.pdf (50,31KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF31_2015.pdf (52,99KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF32_2015.pdf (39,28KB) - Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.
PDF33_2015.pdf (67,18KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF34_2015.pdf (79,08KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF35_2015.pdf (39,80KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF36_2015.pdf (38,44KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.
PDF37_2015.pdf (132,99KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.
PDF38_2015.pdf (37,75KB) - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie. 
PDF39_2015.pdf (132,82KB) - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020".
PDF40_2015.pdf (156,78KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF41_2015.pdf (37,16KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF42_2015.pdf (87,52KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF43_2015.pdf (64,64KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF44_2015.pdf (67,38KB) - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDF45_2015.pdf (40,23KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w Gminie Korfantów.
PDF46_2015.pdf (63,41KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie".
PDF47_2015.pdf (32,96KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF48_2015.pdf (48,76KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF49_2015.pdf (50,63KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF50_2015.pdf (36,68KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie".
PDF51_2015.pdf (1,05MB) - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF52_2015.pdf (49,96KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa-Kuźnica Ligocka".
PDF53_2015.pdf (386,62KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF54_2015.pdf (194,30KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF55_2015.pdf (43,80KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Korfantowie.
PDF56_2015.pdf (48,64KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF57_2015.pdf (35,20KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF58_2015.pdf (35,84KB) - Zarządzenie w sprawie zatrudnienia Dyrektora ZGKiM w Korfantowie.
PDF59_2015.pdf (61,14KB) - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania ZGKiM w Korfantowie.
PDF60_2015.pdf (1,04MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF61_2015.pdf (285,89KB) - Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
PDF62_2015.pdf (102,11KB) - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF63_2015.pdf (49,58KB) - Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF64_2015.pdf (44,33KB) - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF65_2015.pdf (470,43KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF66_2015.pdf (183,01KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF67_2015.pdf (44,56KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Włodary.
PDF68_2015.pdf (76,01KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF69_2015.pdf (62,73KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF70_2015.pdf (35,90KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów-Puszyna.
PDF71_2015.pdf (43,43KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF72_2015.pdf (45,16KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF73_2015.pdf (153,52KB) - Zarządzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF74_2015.pdf (31,44KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF75_2015.pdf (35,77KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF76_2015.pdf (36,53KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej Włostowa-Kuźnica Ligocka.
PDF77_2015.pdf (382,87KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
PDF78_2015.pdf (189,38KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
PDF79_2015.pdf (434,73KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF80_2015.pdf (187,41KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF81_2015.pdf (39,27KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włodary.
PDF82_2015.pdf (43,05KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.
PDF83_2015.pdf (35,43KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF84_2015.pdf (137,87KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF85_2015.pdf (49,56KB) - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF86_2015.pdf (62,19KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Korfantowie.
PDF87_2015.pdf (47,68KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF88_2015.pdf (41,46KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF89_2015.pdf (75,97KB) - Zarządzenie w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny ofert w zamówieniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF90_2015.pdf (1,90MB) - Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.PDF91_2015.pdf (130,89KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF92_2015.pdf (67,17KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF93_2015.pdf (37,69KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia po ponownej ocenie ofert wyników zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie.
PDF94_2015.pdf (67,66KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.
PDF95_2015.pdf (75,16KB) - Zarządzenie w sprawie zmian  w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF96_2015.pdf (1,02MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF97_2015.pdf (30,39KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF98_2015.pdf (50,84KB) - Zarządzenie zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF99_2015.pdf (119,67KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF100_2015.pdf (33,08KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF101_2015.pdf (929,70KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Ścinawie Małej.
PDF102_2015.pdf (325,91KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF103_2015.pdf (49,55KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF104_2015.pdf (138,73KB) - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020".
PDF105_2015.pdf (35,34KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.
PDF106_2015.pdf (32,68KB) - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF107_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (417,09KB)
PDF108_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (269,33KB)
PDF109_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (202,49KB)
PDF110_2015 - Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3422013 Burmistrza Korfantowa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf (427,76KB)
PDF111_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (156,98KB)
PDF112_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (153,78KB)
PDF113_2015 - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczeg.pdf (192,92KB)
PDF114_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (215,04KB)
PDF115_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (214,01KB)
PDF116_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (387,45KB)
PDF117_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania członków 11 Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (2,32MB)
PDF118_2015 - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (304,99KB)
PDF119_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (321,14KB)
PDF120_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (508,69KB)
PDF121_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (519,24KB)
PDF122_2015 - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie przy ul. 3 Maja.pdf (211,36KB)
PDF123_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego.pdf (179,93KB)
PDF124_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (1,83MB)
PDF125_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf (938,40KB)
PDF126_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Korfantowie.pdf (155,53KB)
PDF127_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf (677,45KB)
PDF128_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (367,31KB)
PDF129_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (303,79KB)
PDF130_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf (853,51KB)
PDF131_2015 - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (223,49KB)
PDF132_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (777,53KB)
PDF133_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (708,21KB)
PDF134_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (1,93MB)
PDF135_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf (925,31KB)
PDF136_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (210,68KB)
PDF137_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (282,76KB)
PDF138_2015 - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (221,19KB)
PDF139_2015 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków 11 obwodowych komisji wyborczych.pdf (333,73KB)
PDF140_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.pdf (756,78KB)
PDF141_2015 - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. Rynek.pdf (213,19KB)
PDF142_2015 - Zarządzenie w sprawie przydziału pomieszczeń po byłym klubie seniora w Korfantowie ul. Rynek 8 dla powiększenia powierzchni mieszkalnej.pdf (244,74KB)
PDF143_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (138,74KB)
PDF144_2015 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty.pdf (177,22KB)
PDF145_2015 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf (737,33KB)
PDF146_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (172,81KB)
PDF147_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (356,97KB)
PDF148_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (183,05KB)
PDF149_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (138,18KB)
PDF150_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,43MB)
PDF151_2015 - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.pdf (651,00KB)
PDF152_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (188,14KB)
PDF153_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (197,97KB)
PDF154_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (155,22KB)
PDF155_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie kota gazowego centralnego ogrzewania zamontowanego w budynku komunalnym wielorodzinnym przy Placu Wolnosci 1 w Korfantowie.pdf (177,08KB)
PDF156_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (346,86KB)
PDF157_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (481,06KB)
PDF158_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (401,36KB)
PDF159_2015 - Zarządzenie Zmieniające zarządzenie nr 130 Burmistrza Korfantowa.pdf (292,78KB)
PDF160_2015 - Zarządzenie w sprawie upowaznienia Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Korfantowie.pdf (189,83KB)
PDF161_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na 2015 rok.pdf (214,67KB)
PDF162_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (237,12KB)
PDF163_2015 - Zarządzenie w podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (638,74KB)
PDF164_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie urządzeń sportowo-zabawowych dostarczonych i zamontowanych na placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym ul. 3 Maja 12 działka nr 411 8 w Korfantowie.pdf (190,60KB)
PDF165_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.pdf (215,33KB)
PDF166_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (154,00KB)
PDF167_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (632,91KB)
PDF168_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie zamontowanego oświetlenia terenu boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie.pdf (181,30KB)
PDF169_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie urządzeń – lamp solarnych zamontowanych na placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie.pdf (179,08KB)
PDF170_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (204,94KB)
PDF171_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (287,66KB)
PDF172_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (216,79KB)
PDF173_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (308,22KB)
PDF174_2015 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (168,69KB)
PDF175_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (240,36KB)
PDF176_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (213,41KB)
PDF177_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,06MB)
PDF178_2015 - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie do prac w Zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”.pdf (648,18KB)
PDF179_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (195,53KB)
PDF180_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (189,27KB)
PDF181_2015 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf (169,33KB)
PDF182_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (224,98KB)
PDF183_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (421,23KB)
PDF184_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (422,84KB)
PDF185_2015 - Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia własnego.pdf (115,29KB)
PDF187_2015 - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych w Gminie Korfantów oraz podania wykazu miejsc do wiadomości publicznej.pdf (323,09KB)
PDF188_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (725,99KB)
PDF189_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (415,85KB)
PDF190_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (356,76KB)
PDF191_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (330,66KB)
PDF192_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf (212,53KB)
PDF193_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (190,32KB)
PDF194_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (320,04KB)
PDF195_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do użyczenia.pdf (317,74KB)
PDF196_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,21MB)
PDF197_2015 - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (205,83KB)
PDF198_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (337,70KB)
PDF199_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,57MB)
PDF200_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Spacerowej w Korfantowie.pdf (177,55KB)
PDF201_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie wzbudowanej sieci wodocigowej tranyztowej SUW Korfantw+Pusyzna.pdf (173,57KB)
PDF202_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.pdf (252,52KB)
203_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa”, "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" oraz „Procedury alarmowej” w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (dostępne do wglądu w pok. nr 8 urzędu).
PDF204_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (168,16KB)
PDF205_2015 - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf (199,58KB)
PDF206_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (139,74KB)
PDF207_2015 - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (261,97KB)
PDF208_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (773,23KB)
PDF209_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (139,17KB)
PDF210_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (466,64KB)
PDF211_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (325,34KB)
PDF212_2015 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (162,47KB)
PDF213_2015 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia ... na zadanie pn. Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ....pdf (8,18MB)
PDF214_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (197,96KB)
PDF215_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (223,38KB)
PDF216_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (340,91KB)
PDF217_2015 - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,05MB)
PDF218_2015 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (646,26KB)
PDF219_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf (280,52KB)
PDF220_2015 - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (712,65KB)
PDF221_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (458,75KB)
PDF222_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (332,33KB)
PDF223_2015 - Zarządzenie sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.pdf (20,95MB)
PDF224_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (227,86KB)
PDF225_2015 - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (350,20KB)
PDF226 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie.pdf (1,40MB)
PDF227 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i od.pdf (189,21KB)
PDF228 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Korfantów oraz podania wykazu tych miej.pdf (321,87KB)
PDF229 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf (139,36KB)
PDF230 w sprawie przydziału lokalu socjalnego.pdf (202,24KB)
PDF231 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (377,02KB)
PDF232 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (206,49KB)
PDF233 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.pdf (1,21MB)
PDF234 w sprawie przekazania do korzystania przez Sołectwo Puszyna składników mienia komunalnego.pdf (171,04KB)
PDF235 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dowóz uczniów oraz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i odwó.pdf (196,90KB)
PDF236 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,19MB)
PDF237 w w sprawie powołania 11 Obwodowych Komisji do spraw Referendum.pdf (2,24MB)
PDF238 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 106616 O ul. 3 Maja w Kor.pdf (169,21KB)
PDF239 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.pdf (180,45KB)
PDF240 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf (219,94KB)
PDF241 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (238,99KB)
PDF242 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (290,74KB)
PDF243 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.pdf (622,18KB)
PDF244 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (340,95KB)
PDF245 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (360,59KB)
PDF246 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (318,07KB)
PDF247 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa Sołectwa Rynarcice.pdf (159,21KB)
PDF248 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (210,32KB)
PDF249 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (739,74KB)
PDF250 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (404,20KB)
PDF251 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (290,60KB)
PDF252 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (347,46KB)
PDF253 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (191,23KB)
PDF254 w w sprawie powołania radiofonicznej drużyny alarmowania – formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (1,57MB)
PDF255 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (445,69KB)
PDF256 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (403,05KB)
PDF257 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,07MB)
PDF258 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,53MB)
PDF259 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 11 obwodowych komisji wyborczych.pdf (178,97KB)
PDF260 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (394,35KB)
PDF261 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (203,64KB)
PDF262 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (213,15KB)
PDF263 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (301,83KB)
PDF264 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.pdf (19,58MB)
PDF265 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (697,34KB)
PDF266 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (407,56KB)
PDF267 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (211,17KB)
PDF268 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (200,00KB)
PDF269 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (654,82KB)
PDF270 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.pdf (21,13MB)
PDF271 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (279,66KB)
PDF272 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (772,95KB)
PDF273 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (510,56KB)
PDF274 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (213,15KB)
PDF275 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (571,67KB)
PDF276 w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim.pdf (3,43MB)
PDF277 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (600,54KB)
PDF278 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (198,37KB)
PDF279 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (288,39KB)
PDF280 w zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów, określania mierników ich realizac.pdf (223,32KB)
PDF281 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu.pdf (404,25KB)
PDF282 w sprawie zmian w planie wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (209,38KB)
PDF283 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finasowej.pdf (3,61MB)
PDF284 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (482,12KB)
PDF285 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (455,24KB)
PDF286 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (395,22KB)
PDF287 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (346,06KB)
PDF288 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (371,96KB)
PDF289 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (422,09KB)
PDF290 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf (139,02KB)
PDF291 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji pomieszczenia kotłowni.pdf (185,07KB)
PDF292 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (2,06MB)
PDF293 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (411,12KB)
PDF294 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (337,70KB)
PDF295 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (139,02KB)
PDF296 w sprawie przydziału lokalu socjalnego w Korfantowie przy ul. 3 Maja 4-9.pdf (208,74KB)
PDF297 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (176,16KB)
PDF298 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Korfantów.pdf (155,62KB)
PDF299 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (173,30KB)
PDF300 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nys.pdf (436,83KB)
PDF301 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (665,45KB)
PDF302 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (872,08KB)
PDF303 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (323,88KB)
PDF304 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (238,39KB)
PDF305 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (813,49KB)
PDF306 w sprawie postępowania podziałowego.pdf (166,83KB)
PDF307 w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (178,37KB)
PDF308 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających.pdf (565,79KB)
PDF309 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni.pdf (435,85KB)
PDF310 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (201,62KB)
PDF311 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (241,60KB)
PDF312 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (708,24KB)
PDF313 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (642,37KB)
PDF314 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Korfantów.pdf (160,83KB)
PDF315 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (169,25KB)
PDF316 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (347,12KB)
PDF317 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (187,21KB)
PDF318 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (213,07KB)
PDF319 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (356,87KB)
PDF320 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie G.pdf (280,67KB)
PDF321 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (722,14KB)
PDF322 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (410,76KB)
PDF323 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (329,19KB)
PDF324 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,24MB)
PDF325 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (450,22KB)
PDF326 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (412,55KB)
PDF327 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (223,23KB)
PDF328 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (778,02KB)
PDF329 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki OSP Kuźnica Ligocka.pdf (194,58KB)
PDF330 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (427,93KB)
PDF331 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,22MB)
PDF332 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (356,17KB)
PDF333 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (209,84KB)
PDF334 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (341,26KB)
PDF335 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (757,34KB)
PDF336 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,05MB)
PDF337 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Kuźnica Ligocka.pdf (170,12KB)
PDF338 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (187,19KB)
PDF339 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (157,95KB)
PDF340 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (685,57KB)
PDF341 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (228,70KB)
PDF342 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf (247,70KB)
PDF343 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (373,00KB)
PDF344 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (399,19KB)
PDF345 w w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,06MB)
PDF346 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf (132,78KB)
PDF347 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2552014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014 r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe .....pdf (176,31KB)
PDF348 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Urzędzie Miejskim.pdf (12,57MB)
PDF349 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (469,45KB)
PDF350 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (313,39KB)
PDF351 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (325,78KB)
PDF352 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (241,77KB)
PDF353 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (346,42KB)
PDF354 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (225,04KB)
PDF355 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (205,97KB)
PDF356 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (242,99KB)
PDF357 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (337,52KB)
PDF358 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (353,35KB)
PDF359 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.pdf (311,25KB)
PDF360 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (213,89KB)
PDF361 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (327,47KB)
PDF362 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (372,55KB)
PDF363 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (158,41KB)
PDF364 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego.pdf (171,86KB)
PDF365 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (189,33KB)
PDF366 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (381,07KB)
PDF367 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (199,13KB)
PDF368 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (192,67KB)
PDF369 w sprawie przekazania podległym jednostkom infornmacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf (419,22KB)
PDF370 w sprawie przekazania środka trwałego.pdf (142,66KB)
PDF371 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf (204,35KB)
PDF372 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (470,89KB)
PDF373 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (421,82KB)
PDF374 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (213,13KB)
PDF375 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim.pdf (193,86KB)
PDF376 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim.pdf (235,41KB)
PDF377 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu w Urzędzie Miejskim.pdf (388,54KB)
PDF378 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.pdf (177,47KB)
PDF379 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy.pdf (302,48KB)
PDF380 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.pdf (182,85KB)
PDF381 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony.pdf (189,70KB)
PDF382 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (213,51KB)
PDF383 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (351,46KB)
PDF384 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (421,18KB)
PDF385 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (371,95KB)
PDF386 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (322,85KB)
PDF387 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf (182,79KB)
PDF388 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.pdf (354,45KB)
PDF389 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (353,53KB)
PDF390 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (315,37KB)
PDF391 w sprawie udzielania jednorazowych zaliczek na zakup paliwa w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf (207,06KB)
PDF392 zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (367,21KB)
PDF393 w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).pdf (2,42MB)
PDF394 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Korfantowie i świetlicy socjoterapeutycznej.pdf (349,88KB)
PDF395 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf (395,05KB)
PDF396 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (546,77KB)
PDF397 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (674,12KB)
PDF398 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf (182,56KB)
PDF399 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (430,61KB)
PDF400 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf (1,22MB)
PDF401 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (3,56MB)
PDF402 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.pdf (260,53KB)
PDF403 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2015 rok.pdf (213,41KB)
PDF404 w sprawie przekazania w administrowanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Włostowa-Kuźnica Ligocka.pdf (169,74KB)
PDF405 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 372 2011 Burmistrza Korfantowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych.pdf (144,50KB)
PDF406 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf (537,53KB)