Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.9 Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

KARTA USŁUGI NR 1.9.

Nazwa usługi

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4 lub inny dowolny USC w Polsce

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30-14.00

Sposób załatwienia spraw

Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek skierowany do Kierownika USC zawierający: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer PESEL, jeżeli został nadany, imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, adres do korespondencji wnioskodawcy, uzasadnienie, oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna. Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia  i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził  ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian
  • dowód osobisty do wglądu

Opłaty

opłata skarbowa – 37 zł – w kasie Urzędu lub wpłata na rachunek bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001

 

Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni

 

Inne ważne informacje

Zmianie może podlegać imię lub nazwisko. Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona. 

Zmiana imienia oznacza: 

  • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem
  • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
  • dodanie drugiego imienia
  • zmianę pisowni imienia lub imion
  • zmianę kolejności imion

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

  • na inne nazwisko
  • zmianę pisowni nazwiska
  • zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego 

Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.

Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

a. nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,

b. na nazwisko używane,

c. na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

d. na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.

Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy). Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono  oraz  jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)

Formularze do pobrania

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska/nazwiska rodowego

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej