Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

Adres:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 4 (parter)
48-317 Korfantów
tel/fax 077/4319050
 
Email
 
 
Kierownik
 
Katarzyna Rojek
 
Godziny pracy
 

Poniedziałek 7.30 – 17.00

Wtorek – czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 – 14.00

 
Obszar działania
 
Miasto i Gmina Korfantów
 
Formy działania
 

 Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie działa na podstawie następujących przepisów :

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) ,

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952),

3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

6) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz.U.z 2017r., poz.882),

7) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. Z 2015r., poz.1390),

8) Ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 487),

9) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.),

10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),

11) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1938),

12) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1778 ze zm.),

13) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.)

14) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1201),

15) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

16) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1453),

17) innych, właściwych aktów prawnych,


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna ma na celu wspieranie osób i rodzin oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza :
- na osobę samotnie gospodarującą 634 zł
- na osobę w rodzinie - 514 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej
DOCHÓD RODZINY
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Do dochodu nie wlicza się alimentów świadczonych przez osobę ubiegającą się o pomoc, jednorazowych świadczeń socjalnych oraz świadczeń w naturze.
 
FORMY POMOCY
Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej /634 zł/ i nie może przekroczyć kwoty 604 zł.
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie /514 zł/.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, a dochody nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na:
- długotrwałą chorobę
- niepełnosprawność
- brak możliwości zatrudnienia
- brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny,
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby; kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, może zostać przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów:
- żywności
- leków i leczenia,
- remontu mieszkania,
- opału i odzieży,
- pobytu dziecka w żłobku lub przedszkola,
- koszty pogrzebu.
- dożywianie
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Należy także podkreślić, że brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia nie powinna jednak prowadzić do pogorszenia sytuacji osób będących na utrzymaniu danej osoby.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej.

Do zadań zleconych o charakterze obowiązkowym należy wypłacanie:
- zasiłków rodzinnych,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

Do zadań własnych gminy należy:
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy,
- udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej,
- zapewnienie usług opiekuńczych, osobom samotnym i chorym. W naszym przypadku usługi zleca się PKPS-owi Niemodlin, a część obowiązków pielęgnacyjnych wykonuje Stacja Opieki Caritas.
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych
- specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- praca socjalna,
Bardzo ważną rolę w realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej odgrywa praca socjalna.
Dotyczy ona przede wszystkim:
- poradnictwa specjalistycznego, głównie prawnego
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych /w chwili obecnej alimentów i zasiłków rodzinnych/
- podejmowania działań związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych,
- w stosunku do rodzin patologicznych lub do takich w których występuje przemoc, podejmowane są działania mające na celu doprowadzenie do normalnego funkcjonowania rodziny poprzez umieszczenie kobiet z dziećmi w Domu Samotnej Matki / najbliższy w Opolu/, zakładanie Niebieskiej Karty, zgłoszenie na Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorom lub zwracanie się z wnioskami do sądu, głównie w sprawach dotyczących dzieci.
- załatwiania spraw dotyczących ZUS, KRUS, dzierżawy lub przepisu gospodarstwa rolnego celem uzyskania świadczeń,
- pomocy w ubezwłasnowolnieniu osób, które tego wymagają,
- kierowania wniosków na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- kompletowania wniosków i kierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
- odwiedzin u osób starszych i niepełnosprawnych,
- pozyskiwania odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego i inne.
 
DOCŚwiadczenia rodzinne.doc (69,50KB) - szczegółowe informacje.
 
Statut
 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa uchwała Nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 października 2012 roku.
Do pobrania plik z treścią uchwały i statutem.

 

Regulamin organizacyjny

Do pobrania plik.
 
Ogłoszenia