Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2014

PDF1_2014.pdf (154,23KB) - Zarządzenie w sprawie określania zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2014 roku.

PDF2_2014.pdf (40,51KB)Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

PDF3_2014.pdf (51,05KB)Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

PDF4_2014.pdf (135,81KB)Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

PDF5_2014.pdf (1,77MB)Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2014 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków Gminy Korfantów na 2014 rok.

PDF6_2014.pdf (135,24KB)Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany w Rocznym Programie Współpracy gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

PDF7_2014.pdf (48,34KB)Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.

PDF8_2014.pdf (186,40KB)Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF9_2014.pdf (36,17KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF10_2014.pdf (81,12KB)Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki i likwidacji.

PDF11_2014.pdf (194,23KB)Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska nauczycieli i innych pracowników zatrudnianych w placówkach Gminy Korfantów w ramach prowadzonych projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PDF12_2014.pdf (92,42KB)Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF13_2014.pdf (83,51KB)Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF14_2014.pdf (66,39KB)Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF15_2014.pdf (46,23KB)Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie – Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela w ramach realizacji projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – postępowanie II – Część 1,2,3.

PDF16_2014.pdf (425,15KB)Zarządzenie w sprawie wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w 2014 roku.

PDF17_2014.pdf (63,95KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF18_2014.pdf (43,45KB)Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDF19_2014.pdf (36,50KB)Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.

PDF20_2014.pdf (42,67KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF21_2014.pdf (56,59KB)Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w 2014 roku.

PDF22_2014.pdf (119,59KB)Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF23_2014.pdf (48,05KB)Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do .rozpatrzenia ofert kandydatów na wolne stanowisko pracy pomoc nauczyciela.

PDF24_2014.pdf (48,00KB)Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do .rozpatrzenia ofert kandydatów na wolne stanowisko pracy dla nauczycieli.

PDF25_2014.pdf (40,49KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF26_2014.pdf (45,65KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF27_2014.pdf (64,08KB)Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF28_2014.pdf (224,46KB)Zarządzenie w sprawie zasad finansowania w roku 2014 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017.

PDF29_2014.pdf (122,72KB)Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w gminie Korfantów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie zarządzonych na dzień 2 lutego 2014 r.

PDF30_2014.pdf (145,06KB)Zarządzenie w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF31_2014.pdf (70,70KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF33_2014.pdf (53,41KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia:

1. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,

            2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

            3. składu komisji przetargowej,

            4. terminu złożenia ofert,

na zadanie pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wodociągu grupowego „Korfantów” w Przydrożu Małym.

PDF34_2014.pdf (65,71KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF35_2014.pdf (365,58KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

PDF36_2014.pdf (174,86KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

PDF37_2014.pdf (36,37KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Rozbudowa wodociągu grupowego „Korfantów” w Przydrożu Małym.

PDF38_2014.pdf (32,75KB) - Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.

PDF39_2014.pdf (39,63KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wodociągu grupowego „Korfantów” w Przydrożu Małym.

PDF40_2014.pdf (178,23KB)  - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF40_2014 - Załącznik do Zarządzenia.pdf (147,75KB)

PDF41_2014.pdf (134,40KB)Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF41_2014 - Załącznik do Zarządzenia.pdf (112,16KB)

PDF42_2014.pdf (38,17KB)Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.

PDF43_2014.pdf (35,04KB)Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF44_2014.pdf (34,95KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF45_2014.pdf (47,95KB)Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

PDF46_2014.pdf (44,07KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF47_2014.pdf (42,45KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF48_2014.pdf (67,15KB)Zarządzenie w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

PDF49_2014.pdf (49,90KB)Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PDF50_2014.pdf (42,44KB)Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2014.

PDF51_2014.pdf (330,34KB)Zarządzenie w sprawie: podziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.

PDF52_2014.pdf (274,47KB)Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu mieszkalnego położonego we Włostowej.

PDF53_2014.pdf (71,84KB)Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF54_2014.pdf (48,09KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF55_2014.pdf (46,03KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF56_2014.pdf (79,80KB)Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF57_2014.pdf (44,23KB)Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDF57_2014 - Załącznik do Zarządzenia.pdf (992,54KB)

PDF58_2014.pdf (29,32KB)Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.

PDF59_2014.pdf (32,66KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

PDF60_2014.pdf (300,07KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PDF61_2014.pdf (181,32KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PDF62_2014.pdf (79,49KB) - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.

PDF63_2014.pdf (35,17KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

PDF64_2014.pdf (43,00KB) - Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.

PDF65_2014.pdf (72,66KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF66_2014.pdf (205,78KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF67_2014.pdf (134,94KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF68_2014.pdf (48,58KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

PDF69_2014.pdf (45,33KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

PDF70_2014.pdf (73,22KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF71_2014.pdf (103,92KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF72_2014.pdf (58,71KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF73_2014.pdf (151,65KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF74_2014.pdf (52,38KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadania pn. "Dostawa samochodu asenizacyjnego z układem wodnym, zapewniającym dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków".

PDF75_2014.pdf (42,56KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.

PDF76_2014.pdf (53,55KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie wprowadzające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF77_2014.pdf (94,47KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF78_2014.pdf (27,26KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.

PDF79_2014.pdf (43,99KB) - Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.

PDF80_2014.pdf (53,60KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. "Dostawa samochodu asenizacyjnego z układem wodnym, zapewniającym dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków".

PDF81_2014.pdf (36,42KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PDF82_2014.pdf (34,38KB) - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

PDF83_2014.pdf (287,63KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. "Dostawa samochodu asenizacyjnego z układem wodnym, zapewniającym dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków".

PDF84_2014.pdf (41,05KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. "Dostawa samochodu asenizacyjnego z układem wodnym, zapewniającym dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków".

PDF85_2014.pdf (328,86KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF86_2014.pdf (341,29KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

PDF87_2014.pdf (183,61KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów, na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

PDF88_2014.pdf (334,38KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PDF89_2014.pdf (183,19KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów, na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PDF90_2014.pdf (72,58KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF91_2014.pdf (46,51KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF92_2014.pdf (71,54KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF93_2014.pdf (965,17KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. "Dostawa samochodu asenizacyjnego z układem wodnym, zapewniającym dowóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków".

PDF94_2014.pdf (1,01MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDF95_2014.pdf (30,90KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2014 rok.

PDF96_2014.pdf (38,35KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PDF97_2014.pdf (1,01MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDF98_2014.pdf (47,96KB) - Zarządzenie zmieniające zarzadzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.

PDF99_2014.pdf (86,28KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF100_2014.pdf (60,08KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF101_2014.pdf (49,87KB) - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PDF102_2014.pdf (85,94KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.

PDF103_2014.pdf (36,62KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

PDF104_2014.pdf (36,73KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznegow zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PDF105_2014.pdf (56,56KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF106_2014.pdf (102,70KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF107_2014.pdf (74,05KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF108_2014.pdf (43,86KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF109_2014.pdf (78,55KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF110_2014.pdf (81,35KB) - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF111_2014.pdf (33,45KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF112_2014.pdf (110,33KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF113_2014.pdf (49,66KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF114_2014.pdf (46,79KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.

PDF115_2014.pdf (173,97KB) - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego.

PDF116_2014.pdf (49,43KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF117_2014.pdf (67,71KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF118_2014.pdf (65,19KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF119_2014.pdf (44,83KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Kuźnicy Ligockiej.

PDF120_2014.pdf (39,27KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Kuźnica Ligocka.

PDF121_2014.pdf (49,30KB) - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

PDF122_2014.pdf (342,04KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF123_2014.pdf (84,49KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF124_2014.pdf (67,29KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF125_2014.pdf (63,96KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF126_2014.pdf (1,02MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDF127_2014.pdf (72,61KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF128_2014.pdf (43,61KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF129_2014.pdf (359,71KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Korfantów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

PDF130_2014.pdf (332,48KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF131_2014.pdf (42,80KB) - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

PDF132_2014.pdf (46,87KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.

PDF133_2014.pdf (311,61KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

PDF134_2014.pdf (183,88KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów, na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

PDF135_2014.pdf (133,99KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF136_2014.pdf (121,97KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF137_2014.pdf (38,80KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Korfantów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

PDF138_2014.pdf (130,85KB)  - Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

PDF139_2014.pdf (38,74KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Korfantów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

PDF140_2014.pdf (40,01KB) -  - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

PDF141_2014.pdf (40,73KB) - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

PDF142_2014.pdf (79,65KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF143_2014.pdf (76,99KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF144_2014.pdf (77,15KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochdów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF145_2014.pdf (58,74KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF146_2014.pdf (163,61KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF147_2014.pdf (47,78KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF148_2014.pdf (46,39KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF149_2014.pdf (200,08KB) - Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.

PDF150_2014.pdf (55,33KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

PDF151_2014.pdf (65,96KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF152_2014.pdf (40,57KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włodary i OSP Rzymkowice.

PDF153_2014.pdf (40,93KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

PDF154_2014.pdf (47,07KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.

PDF155_2014.pdf (38,87KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF156_2014.pdf (44,37KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Rzymkowicach.

PDF157_2014.pdf (44,18KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Włodarach.

PDF158_2014.pdf (46,45KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia - pojazdu samochodowego marki FSO Warszawa Truck 1,6 KAT nr rej ONYA527, rok produkcji 1996.

PDF159_2014.pdf (313,54KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF160_2014.pdf (312,13KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF161_2014.pdf (34,30KB) - Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.

PDF162_2014.pdf (37,27KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

PDF163_2014.pdf (2,30MB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

PDF164_2014.pdf (39,98KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.

PDF165_2014.pdf (44,05KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF166_2014.pdf (48,00KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF167_2014.pdf (51,39KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF168_2014.pdf (44,84KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

PDF169_2014.pdf (48,67KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz wyposażenia meblowego w ramach realizacji projektu pn. Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

PDF170_2014.pdf (27,82KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.

PDF171_2014.pdf (92,56KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF172_2014.pdf (71,77KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF173_2014.pdf (48,84KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF174_2014.pdf (48,13KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budzetu na 2014 rok.

PDF175_2014.pdf (49,07KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF176_2014.pdf (232,60KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.

PDF177_2014.pdf (322,72KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF178_2014.pdf (65,31KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF179_2014.pdf (36,96KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie samochodu asenizacyjnego z układem wodnym i pomiarowym.

PDF180_2014.pdf (38,01KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Węża.

PDF181_2014.pdf (38,42KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Przechód.

PDF182_2014.pdf (43,23KB) - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

PDF183_2014.pdf (1,01MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDF184_2014.pdf (47,64KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF185_2014.pdf (63,76KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF186_2014.pdf (28,52KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Przechodzie.

PDF187_2014.pdf (27,88KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Węży.

PDF188_2014.pdf (213,20KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.

PDF189_2014.pdf (31,25KB) - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.

PDF190_2014.pdf (45,06KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.

PDF191_2014.pdf (29,17KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF192_2014.pdf (36,36KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Korfantów w roku szkolnym 2014/2015.

PDF193_2014.pdf (26,34KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Korfantów w roku szkolnym 2014/2015.

PDF194_2014.pdf (26,10KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.

PDF195_2014.pdf (33,21KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF196_2014.pdf (168,10KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF197_2014.pdf (74,99KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF198_2014.pdf (41,52KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF199_2014.pdf (92,58KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF200_2014.pdf (35,44KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert kandydatów na wolne stanowisko pracy dla nauczyciela.

PDF201_2014.pdf (340,57KB) - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzedzie Miejskim w Korfantowie.

PDF202_2014.pdf (22,13KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDF203_2014.pdf (22,97KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDF204_2014.pdf (22,72KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDF205_2014.pdf (73,40KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych.

PDF206_2014.pdf (26,24KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

PDF207_2014.pdf (55,31KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF208_2014.pdf (30,14KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF209_2014.pdf (31,43KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w jednostce OSP Przechód.

PDF210_2014.pdf (228,42KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF211_2014.pdf (212,37KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF212_2014.pdf (214,72KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF213_2014.pdf (25,43KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Korfantów w roku szkolnym 2014/2015.

PDF214_2014.pdf (30,73KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

PDF215_2014.pdf (32,57KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF216_2014.pdf (47,43KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF217_2014.pdf (240,85KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału-zamiany lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.

PDF218_2014.pdf (35,93KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie.

PDF219_2014.pdf (23,58KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF220_2014.pdf (35,09KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert kandydatów na wolne stanowiska pracy dla nauczycieli.

PDF221_2014.pdf (75,60KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF222_2014.pdf (23,89KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Korfantów.

PDF223_2014.pdf (24,13KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Włostowa.

PDF224_2014.pdf (29,19KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Korfantowie.

PDF225_2014.pdf (29,01KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Włostowie.

PDF226_2014.pdf (23,10KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie zmodernizowanej Stacji Wodociągowej w Przydrożu Małym.

PDF227_2014.pdf (205,96KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.

PDF228_2014.pdf (215,03KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu socjalnego.

PDF229_2014.pdf (27,81KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDF230_2014.pdf (27,10KB) - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie.

PDF231_2014.pdf (37,44KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie - postępowanie II.

PDF232_2014.pdf (21,93KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF233_2014.pdf (32,65KB) - Zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie nr 229/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDF234_2014.pdf (43,41KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF235_2014.pdf (115,18KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF236_2014.pdf (31,06KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.

PDF237_2014.pdf (15,42KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.

PDF238_2014.pdf (219,44KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF239_2014.pdf (17,57KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

PDF240_2014.pdf (60,39KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF241_2014.pdf (37,49KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF242_2014.pdf (46,27KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF243_2014.pdf (27,78KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.

PDF244_2014.pdf (24,44KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.

PDF245_2014.pdf (33,92KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF246_2014.pdf (80,88KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF247_2014.pdf (166,39KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF248_2014.pdf (28,57KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.

PDF249_2014.pdf (20,10KB) - Zarządzenie w sprawie przekzaznia pozostałego środka trwałego.

PDF250_2014.pdf (24,46KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki OSP Ścinawa Mała.

PDF251_2014.pdf (27,53KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF252_2014.pdf (27,39KB) - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie - postępowanie II.

PDF253_2014.pdf (24,73KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.

PDF254_2014.pdf (47,32KB) - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

PDF255_2014.pdf (111,47KB) - Zarządzenie w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF256_2014.pdf (97,47KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF257_2014.pdf (29,27KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku OSP w Ścinawie Małej.

PDF258_2014.pdf (68,18KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF259_2014.pdf (29,85KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

PDF260_2014.pdf (41,17KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF261_2014.pdf (17,13KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.

PDF262_2014.pdf (30,19KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie - postępowanie III.

PDF263_2014.pdf (313,46KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF264_2014.pdf (309,81KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF265_2014.pdf (310,72KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF266_2014.pdf (49,47KB) - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacujne w Korfantowie - postępowanie III".

PDF267_2014.pdf (28,37KB) - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.

PDF268_2014.pdf (305,74KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF269_2014.pdf (219,06KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

PDF270_2014.pdf (91,82KB) - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Korfantów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

PDF271_2014.pdf (52,13KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF272_2014.pdf (55,08KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

PDF273_2014.pdf (48,92KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF274_2014.pdf (120,03KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF275_2014.pdf (27,52KB) - Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Korfantowa z dnia 12 sierpnia 2014 r.

PDF276_2014.pdf (47,90KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF277_2014.pdf (42,89KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF278_2014.pdf (861,59KB) - Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

PDF279_2014.pdf (41,93KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu części działki nr 540 w ramach projektu Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacujne w Korfantowie - postępowanie III".

PDF280_2014.pdf (88,31KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF281_2014.pdf (53,45KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF282_2014.pdf (92,33KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF283_2014.pdf (43,22KB) - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.

PDF284_2014.pdf (298,66KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF285_2014.pdf (308,96KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF286_2014.pdf (326,02KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF287_2014.pdf (146,56KB) - Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

PDF288_2014.pdf (186,57KB) - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego.

PDF289_2014.pdf (75,22KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF290_2014.pdf (49,56KB) - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.

PDF291_2014.pdf (91,76KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF292_2014.pdf (81,05KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF293_2014.pdf (44,80KB) - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

PDF294_2014.pdf (49,39KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF295_2014.pdf (314,73KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PDF296_2014.pdf (33,42KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.

PDF297_2014.pdf (79,19KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF298_2014.pdf (78,94KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF299_2014.pdf (37,76KB) - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

PDF300_2014.pdf (179,97KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF301_2014.pdf (68,55KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF302_2014.pdf (76,63KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF303_2014.pdf (77,83KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF304_2014.pdf (103,40KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF305_2014.pdf (102,98KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF306_2014.pdf (93,50KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF307_2014.pdf (103,09KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF308_2014.pdf (247,70KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej.

PDF309_2014.pdf (46,48KB) - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.

PDF310_2014.pdf (80,98KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.

PDF311_2014.pdf (87,91KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF312_2014.pdf (77,24KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF313_2014.pdf (123,79KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF314_2014.pdf (297,90KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF315_2014.pdf (51,35KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie.

PDF316_2014.pdf (139,24KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF317_2014.pdf (52,66KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF318_2014.pdf (59,27KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF319_2014.pdf (70,09KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF320_2014.pdf (82,40KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF321_2014.pdf (65,74KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF322_2014.pdf (82,49KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF323_2014.pdf (44,43KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF324_2014.pdf (169,18KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF325_2014.pdf (33,65KB) - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PDF326_2014.pdf (326,53KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF327_2014.pdf (68,01KB) - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

PDF328_2014.pdf (160,06KB) - Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

PDF329_2014.pdf (78,23KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF330_2014.pdf (47,53KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF331_2014.pdf (72,44KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF332_2014.pdf (29,56KB) - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF333_2014.pdf (35,57KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF334_2014.pdf (35,04KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF335_2014.pdf (302,75KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF336_2014.pdf (37,40KB) - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa wraz z montażem windy towarowo-osobowej w budynku Przedszkola w Korfantowie.

PDF337_2014.pdf (96,67KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF338_2014.pdf (75,20KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF339_2014.pdf (132,93KB) - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020".

PDF340_2014.pdf (150,57KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF341_2014.pdf (115,41KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF342_2014.pdf (144,81KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF343_2014.pdf (49,12KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF344_2014.pdf (71,79KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF345_2014.pdf (131,85KB) - zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.

PDF346_2014.pdf (5,68MB) - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF347_2014.pdf (49,33KB) - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PDF348_2014.pdf (46,12KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF349_2014.pdf (35,83KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.


Kadencja 2014 - 2018

PDF1_2014_W.pdf (42,61KB) - Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/2014 Burmistrza Korfantowa z dnia 27.08.2014r. w sprawie powierzenia odpowiedzialności materialnej pracownikom za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF2_2014_W.pdf (85,46KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF3_2014_W.pdf (44,72KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.
PDF4_2014_W.pdf (33,25KB) - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Burmistrza Korfantowa czynności z zakresu prawa pracy nie zastrzeżonych ustawą do kompetencji Rady Miejskiej i jej Przewodniczącego.

PDF5_2014_W.pdf (43,44KB) - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

PDF6_2014_W.pdf (48,50KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF7_2014_W.pdf (68,61KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF8_2014_W.pdf (63,32KB) - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.

PDF9_2014_W.pdf (238,53KB) - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

PDF10_2014_W.pdf (53,53KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF11_2014_W.pdf (69,49KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF12_2014_W.pdf (86,52KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF13_2014_W.pdf (86,14KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF14_2014_W.pdf (40,25KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF15_2014_W.pdf (271,81KB) - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.

PDF16_2014_W.pdf (38,73KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.

PDF17_2014_W.pdf (46,47KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF18_2014_W.pdf (63,86KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy.

PDF19_2014_W.pdf (41,61KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony.

PDF20_2014_W.pdf (51,19KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF21_2014_W.pdf (39,99KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.

PDF22_2014_W.pdf (41,55KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

PDF23_2014_W.pdf (88,09KB) - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.

PDF24_2014_W.pdf (46,13KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF25_2014_W.pdf (48,48KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF26_2014_W.pdf (97,91KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF27_2014_W.pdf (46,44KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.

PDF28_2014_W.pdf (48,58KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF29_2014_W.pdf (640,23KB) - Zarządzenie w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).

PDF30_2014_W.pdf (101,20KB) - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Przechodzie.

PDF31_2014_W.pdf (90,71KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2014 rok.

PDF32_2014_W.pdf (75,36KB) - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok oraz udzielania zaliczek.

PDF33_2014_W.pdf (1,05MB) - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDF34_2014_W.pdf (46,67KB) - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF35_2014_W.pdf (61,04KB)  - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok.

PDF36_2014_W.pdf (200,89KB) - Zarządzenie w sprawie wdrożenia narzędzia do oceny satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

PDF37_2014_W.pdf (3,23MB) - Zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.