Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm./ zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

29 stycznia   2014r.(środa ) o godz.1000

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek  10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i  zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2013 rok:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. dyskusja i pytania radnych;
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2014 rok;
 1. Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. dyskusja i pytania radnych;
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 2. w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 3. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 4. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego;
 6. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2014 rok;
 7. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok;
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;
 11. w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2014 rok.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 4.   Zamknięcie   obrad  XLII  sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                  /-/ mgr inż. Ryszard Duś