Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2012

PDF1_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF2_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.
PDF3_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
PDF4_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
PDF5_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 roku.
PDF6_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF7_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF8_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF9_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF10_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF11_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF12_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości.
PDF13_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów, o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowej.
PDF14_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF15_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6.
PDF16_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów, o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowej.
PDF17_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF18_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF19_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF20_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF21_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF22_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF23_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w 2012 roku.
PDF24_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF25_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF26_2012.pdf- Zarządzenie w sprawie rodzaju przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Korfantowie, które nie są otwierane przez kancelarię Urzędu.
PDF27_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF28_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 roku.
PDF29_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF30_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF31_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF32_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF33_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF34_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF35_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF36_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF37_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2012 rok.
PDF38_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Przechodzie.
PDF39_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.
PDF40_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF41_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" nr POKL.09.01.02-16-091/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PDF42_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" nr POKL.09.01.02-16-091/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PDF43_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" nr POKL.09.01.02-16-091/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PDF44_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu systemowego pt. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" nr POKL.09.01.02-16-091/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
PDF45_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF46_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF47_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF48_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF49_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF50_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Kuźnicy Ligockiej.
PDF51_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF52_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF53_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF54_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF55_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia.
PDF56_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF57_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF58_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF59_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF60_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.
PDF61_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach ...
PDF62_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach ...
PDF63_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach ...
PDF64_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF65_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.
PDF66_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.
PDF67_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF68_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF69_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF70_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF71_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach ...
PDF72_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach ...
PDF73_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach ...
PDF74_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF75_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF76_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
PDF77_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Korfantów.
PDF78_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF79_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF80_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF81_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF82_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF83_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF84_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF85_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF86_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6.
PDF87_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF88_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF89_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF90_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF91_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF92_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF93_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Korfantów.
PDF94_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych.
PDF95_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF96_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości mieszkalno-gospodarczych.
PDF97_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF98_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF99_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF100_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF101_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF102_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF103_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF104_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF105_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF106_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF107_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF108_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF109_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF110_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF111_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF112_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDF113_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji stałych dyżurów w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
PDF114_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF115_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF116_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF117_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF118_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".
PDF119_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".
PDF120_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF121_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF122_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF123_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF124_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".
PDF125_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDF126_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
PDF127_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF128_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie postepowania podziałowego.
PDF129_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.
PDF130_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF131_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF132_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF133_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF134_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu osób upoważnionych do wglądu akt znajdujących się w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF135_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF136_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF137_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF138_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.
PDF139_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.
PDF140_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przetargu pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bydżetu Unii Europejskiej II"
PDF141_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bydżetu Unii Europejskiej II".
PDF142_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów.
PDF143_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF144_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF145_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF146_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF147_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF148_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF149_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej.
PDF150_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządzej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF151_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa zewnętrznego i wewnętrznego Kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF152_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
PDF153_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF154_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF155_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie: zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Korfantów.
PDF156_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF157_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.
PDF158_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.
PDF159_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF160_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF161_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF162_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.
PDF163_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku jednostki OSP w Ścinawie Małej.
PDF164_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF165_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF166_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF167_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF168_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF169_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF170_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.
PDF171_2012.pdf- Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej.
PDF172_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - II.
PDF173_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarke finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF174_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
PDF175_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF176_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF177_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej do zadania "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF178_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania "Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013".
PDF179_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej do zadania "Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013".
PDF180_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF181_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF182_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.
PDF183_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.
PDF184_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.
PDF185_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
PDF186_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.
PDF187_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF188_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF189_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF190_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF191_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF192_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF193_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF194_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF195_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF196_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF197_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF198_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF199_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF200_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF201_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF202_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości do używania.
PDF203_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF204_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF205_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF206_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF207_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013"
PDF208_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 174/2012 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
PDF209_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF210_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF211_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF212_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego dot. zadania pn. "Wykonanie odwiertu studziennego o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni ST6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach ST4 i ST5 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF213_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej.
PDF214_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF215_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF216_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF217_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF218_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu we Włodarach.
PDF219_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF220_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie.
PDF221_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF222_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej.
PDF223_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF224_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej.
PDF225_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF226_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF227_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF228_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF229_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF230_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego.
PDF231_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF232_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF233_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF234_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF235_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Przedszkolu we Włodarach.
PDF236_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała".
PDF237_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała".
PDF238_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF239_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012".
PDF240_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012".
PDF241_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF242_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF243_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zrealizowania programu - "Cyfrowa szkoła".
PDF244_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2012 rok.
PDF245_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie".
PDF246_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF247_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF248_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści SIWZ zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012".
PDF249_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF250_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF251_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF252_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF253_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF254_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści SIWZ zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012".
PDF255_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia garażowego do najmu.
PDF256_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa dla zbioru oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007.
PDF257_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF258_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF259_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF260_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Zamieszczonych w Uchwale Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
PDF261_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
PDF262_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF263_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała".
PDF264_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012".
PDF265_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF266_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF267_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF268_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF269_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2012 rok.
PDF270_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF271_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF272_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.
PDF273_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF274_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF275_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF276_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF277_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF278_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego we Włostowej.
PDF279_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego nieograniczonego na najem garażu nr 5 położonego w Korfantowie ul. Rzemieślnicza 4.
PDF280_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF281_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF282_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF283_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF284_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF285_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.
PDF286_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF287_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF288_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF289_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF290_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF291_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF292_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF293_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF294_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF295_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
PDF296_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF297_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF298_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF299_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - postępowanie II.
PDF300_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - postępowanie II.
PDF301_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF302_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF303_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF304_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF305_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF306_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF307_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF308_2012.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF309_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - postępowanie II.
PDF310_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu złożenia ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
PDF311_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF312_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF313_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF314_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu złożenia ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
PDF315_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF316_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF317_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF320_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów.
PDF321_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF322_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF323_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF324_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2012 rok.
PDF325_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.
PDF326_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF327_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF328_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF329_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF330_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF331_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF332_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF333_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu złożenia ofert dla zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
PDF334_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF335_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.
PDF336_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach w ramach realizacji projektu "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
PDF337_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF338_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.
PDF339_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF340_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy.
PDF341_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF342_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu.
PDF343_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF344_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF345_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2012 rok.
PDF346_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 roku.
PDF347_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
PDF348_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie.
PDF349_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego za odpracowaniem.
PDF350_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały VII/45/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
PDF351_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF352_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF353_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF354_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).
PDF355_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF356_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF357_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF358_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF359_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF360_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF361_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok.
PDF362_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2012 rok.
PDF363_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiacych fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2013 roku.
PDF364_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w gminie.
PDF365_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego w budowie.
PDF366_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie dotacji z budżetu gminy do samorządowej instytucji kultury.
PDF367_2012.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.Informacje, które nie zostały udostępnione, jak np. załączniki do specyfikacji przetargów w postaci map dostępne są do wglądu w siedzibie urzędu w pok. nr 8.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: w poszczególnych załącznikach