Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2011


PDF1_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gmine Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF2_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.
PDF3_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu.
PDF4_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Korfantów.
PDF5_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF6_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF7_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF8_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
PDF9_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF10_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 roku.
PDF11_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF12_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF13_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDF14_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w 2011 roku.
PDF15_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF16_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF17_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF18_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF19_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2011 rok.
PDF20_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF21_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF22_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF23_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów".
PDF24_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia postępowania na zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów".
PDF25_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF26_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF27_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF28_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF29_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF30_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF31_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF32_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF33_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
PDF34_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Korfantów.
PDF35_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF36_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF37_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF38_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF39_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF40_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF42_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF43_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF44_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Korfantów.
PDF45_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.
PDF46_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF47_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF48_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF49_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF50_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF51_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.
PDF52_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF53_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynnosci kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF54_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF55_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF56_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF57_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF58_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów".
PDF59_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF60_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF61_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF62_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu.
PDF63_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF64_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF65_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania części nieruchomości w użyczenie.
PDF66_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF67_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. "Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną".
PDF68_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia przetargu, SIWZ oraz terminu złożenia ofert na zadanie "Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną".
PDF69_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF70_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF71_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF72_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF73_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF74_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Korfantów.
PDF75_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie III edycji gminnego konkursu "Opolskie kwitnące 2011".
PDF76_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.
PDF77_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF78_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF79_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF80_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF81_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF82_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF83_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF84_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF85_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.
PDF86_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF87_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF88_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF89_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF90_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego ograniczonego na najem garażu nr 4 położonego w Korfantowie ul. Parkowa 2-5.
PDF91_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
PDF92_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF93_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF94_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 51/11 Burmistrza Korfantowa z dnia 04 marca 2011 roku, w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.
PDF95_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.
PDF96_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki przez Gminę Korfantów dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF97_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF98_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF99_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia własnego.
PDF100_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.
PDF101_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej III edycji konkursu "Opolskie kwitnące 2011".
PDF102_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych nr 106618 O i nr 106619 O odcinka ul. Mickiewicza oraz ul. Fredry w Korfantowie wraz z infrastrukturą techniczną".
PDF103_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF104_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF105_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF106_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF107_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF108_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010-2016.
PDF109_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF110_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.
PDF111_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.
PDF112_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF113_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF114_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF115_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF116_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF117_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.
PDF118_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF119_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF120_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF121_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF122_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF123_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF124_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF125_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF126_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników III edycji gminnego konkursu "Opolskie kwitnące 2011".
PDF127_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF128_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF129_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Przedszkola we Włodarach.
PDF130_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.
PDF131_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu we Włodarach.
PDF132_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF133_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF134_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. Reymonta 6/1.
PDF135_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie przy ul. Parkowej 6/6.
PDF136_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wykonania aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Korfantów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
PDF137_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
PDF138_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia przetargu.
PDF139_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF140_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF141_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF142_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci do zbycia.
PDF143_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.
PDF144_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF145_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego oraz wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do najmu.
PDF146_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania do administrawania nieruchomosci mieszkalno-gospodarczych.
PDF147_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF148_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
PDF149_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF150_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF151_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania rzeczoznawców.
PDF152_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF153_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF154_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF155_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF156_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF157_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF158_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF159_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF160_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie ul. Wyzwolenia 8
PDF161_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego nieograniczonego na najem garaży nr 1 i nr 5 położonych w Korfantowie ul. Rzemieślnicza 4
PDF162_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 196/08 Burmistrza Korfantowa z dnia 03 grudnia 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.
PDF163_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. "Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012".
PDF164_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia:
-przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-terminu złożenia ofert,
na zadanie pn. "Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012".
PDF165_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Korfantowie.
PDF166_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF167_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.
PDF168_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF169_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF170_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości od dzierżawy i najmu.
PDF171_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF172_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w sprawie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF173_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF174_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
PDF175_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF176_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF177_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF178_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF179_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF180_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości mieszkalno-gospodarczych.
PDF181_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF183_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF184_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF185_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF186_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF187_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej
PDF188_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF189_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF190_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF191_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF192_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF193_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF194_2011.pdf - Zarządzenie w spawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF195_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległych jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF196_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF197_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF198_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planach wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF199_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF200_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF201_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF202_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF203_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Usługa w zakresie najmu 1 autobusu wraz z kierowcą do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012".
PDF204_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny oferty na wykonanie zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy".
PDF205_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia:
- przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- terminu złożenia ofert,
na zadanie pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy".
PDF206_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF207_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF208_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF209_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie połączenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała.
PDF210_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
PDF211_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu "Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie" - Etap II.
PDF212_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie "Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej" -Etap II

PDF213_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.

PDF214_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF215_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy".
PDF216_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF217_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków dotyczących zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu "Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie" - Etap II.
PDF218_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib dla stałych obwodowych komisji wyborczych.
PDF219_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.
PDF220_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia garażowego przeznaczonego do najmu.
PDF221_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. "Dostawa wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie".
PDF222_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia:
- przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- terminu złożenia ofert,
na zadanie pn. ""Dostawa wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie".
PDF223_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu "Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie" - Etap II - ZADANIA Nr: 1,2,3,5,6,7.
PDF224_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF225_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF226_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF227_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF228_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF229_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib dla stałych obwodowych komisji wyborczych.
PDF230_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach.
PDF231_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF232_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu "Podniesienie standardu Zaspołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie" - Etap II - ZADANIA Nr 4.
PDF233_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.
PDF234_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF235_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF236_2011.pdf - Zarządzenie  w sprawie przekazania podległych jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF237_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF238_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF239_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF240_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dostawa wyposażenia meblowego szatni budynku Gimnazjum w Korfantowie".
PDF241_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
PDF242_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF243_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF244_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF245_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF246_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF247_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF248_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF249_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego.
PDF250_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia według stanu na dzień 30 września 2011r.
PDF251_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego nieograniczonego na najem garażu nr 1 położonego w Korfantowie ul. Rzemieślnicza 4.
PDF252_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF253_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF254_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF255_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF256_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.
PDF257_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF258_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF259_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF260_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF261_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF262_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF263_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF264_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego.
PDF265_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania 11 Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Korfantów.
PDF266_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w Gminie Korfantów.
PDF267_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF268_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF269_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF270_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF271_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF272_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF273_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF274_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF275_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF276_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Korfantowie.
PDF277_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w Gminie Korfantów.
PDF278_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF279_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF280_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF281_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF282_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF283_2011.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.
PDF284_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF285_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF286_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF287_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF288_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF289_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF290_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie".
PDF291_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego pn. "Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie"
PDF292_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF293_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF294_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie ul. Plac Wolności /przystanek PKS/.
PDF295_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6.
PDF296_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji przetargu ofertowego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie ul. Wyzwolenia 8.
PDF297_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF298_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF299_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF300_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF301_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF302_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF303_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF304_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dostawa wyposażenia meblowego pracowni chemii w budynku Gimnazjum w Korfantowie".
PDF305_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF306_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
PDF307_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF308_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF309_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Korfantów.
PDF310_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF311_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF312_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF313_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF314_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF315_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy celowej.
PDF316_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF317_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF318_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF319_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF320_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF321_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF322_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF323_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF324_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów".
PDF325_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów".
PDF326_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania nieruchomości.
PDF327_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF328_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF329_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF330_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF331_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF332_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF333_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF334_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF335_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF336_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF337_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF338_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - "Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów".
PDF339_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów".
PDF340_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów".
PDF341_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF342_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.
PDF343_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF344_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF345_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF346_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF347_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF348_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF349_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF350_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF351_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF352_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF353_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF354_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych Gminy Korfantów".
PDF355_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF356_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów.
PDF358_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF359_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF360_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF361_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF362_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF363_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF364_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF365_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF366_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów.
PDF367_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów.
PDF368_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów.
PDF369_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach.
PDF370_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF371_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF372_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
PDF373_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia stałego regulaminu pracy Komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF374_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF375_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF376_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2011 rok.
PDF377_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF378_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Przedszkolu we Włodarach.
PDF379_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF380_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy.
PDF381_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF382_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF383_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu.
PDF384_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).
PDF385_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF386_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu.
PDF387_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodarach.
PDF388_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania jednostką organizacyjną gminy.
PDF389_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF390_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Korfantów.
PDF391_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok.
PDF392_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
PDF393_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF394_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF395_2011.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: w poszczególnych załącznikach

 

 

PDF276_2011.pdf