Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.3 Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa

KARTA USŁUGI NR 1.3.

Nazwa usługi

Zawieranie małżeństwa oraz akt małżeństwa

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4 lub inny – wybrany Urząd Stanu Cywilnego

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826 w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.00.

Sposób załatwienia sprawy

Przyszli małżonkowie stawiają się osobiście przed Kierownikiem USC w celu złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty

  • dowody osobiste do wglądu

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 84 zł wpłacana w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001 (jeżeli ślub odbędzie się na terenie gminy Korfantów)

Czas załatwienia sprawy

w większości przypadków „od ręki” przy zgłoszeniu

Inne ważne informacje

  • ślub cywilny – należy stawić się co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ślubu
  • ślub konkordatowy – zaświadczenia wydawane w celu zawarcia związku małżeńskiego w kościele ważne są 6 miesięcy

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

WAŻNE ! 

Liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza siedzibą urzędu stanu cywilnego

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić:

  • na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności
  • na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Jak zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do kierownika urzędu stanu cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia.

Opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego

  • w przypadku wniosku osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności,  pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł
  • w przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy
  • Kierownik urzędu stanu cywilnego oceni, czy zaproponowane miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu  następuje w formie pisemnej. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów dotyczących zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu

Tryb odwoławczy

Odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014.1741 ze zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 2012.788-j.t.).