Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.1 Rejestracja urodzenia

KARTA USŁUGI NR 1.1.

Nazwa usługi

Rejestracja urodzenia

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Korfantowie ul. Rynek 4 jeżeli dziecko urodziło się na terenie Gminy Korfantów

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826  w.46

poniedziałek godz. od 7.30 do 17.00, wt. – czw. godz. od 7.30 do 15.30,piątek od 7.30 do 14.00.

Sposób załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty

  • podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu do wglądu
  • jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo

Opłaty  bez opłat

Czas załatwienia sprawy

w większości przypadków „od ręki przy zgłoszeniu”

Inne ważne informacje

  • fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dnia od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia
  • zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się wyłączenie w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko
  • zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują rodzice lub ich pełnomocnik
  • przy zgłoszeniu otrzymuje się 1 odpis skrócony aktu urodzenia nr PESEL dziecka oraz dokonane zostanie zameldowanie na pobyt stały

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. 2014.1741 ze zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 2012.788-j.t.).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)