Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Korfantowa o podjęciu przez Radę Gminy Łambinowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Łambinowice

Korfantów, dnia 3 czerwca 2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

o podjęciu przez Radę Gminy Łambinowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Łambinowice

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) Burmistrz Korfantowa

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Łambinowice uchwały nr II/6/2024 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Łambinowice, tj. uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa.

W rozumieniu ww. ustawy gmina Korfantów stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji, o której mowa w art. 2 pkt 5 ww. ustawy.

Z treścią uchwały Rady Gminy Łambinowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa powyżej można zapoznać się na stronie: https://bip.lambinowice.pl/3602/786/uchwala-nr-ii62024-rady-gminy-lambinowice-z-dnia-21-maja-2024-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-pod-lokalizacje-elektrowni-wiatrowej-w-gminie-lambinowice.html

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2024 r. zainteresowani mogą składać wnioski do projektu ww. planu miejscowego. Wnioski do projektu planu mogą być wnoszone na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres: Urząd Gminy Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice) lub elektronicznej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres e-mail albo za pośrednictwem platformy ePUAP na następujący adres skrytki: ePUAP /6mg19m3dld/SkrytkaESP, w tym z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie podmiotowej BIP Urzędu Gminy w Łambinowicach (Zagospodarowanie przestrzenne – obwieszczenia i zawiadomienia) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnoszącego wniosek oraz adres jego poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazywać, czy jest on właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może zawierać dodatkowe dane do kontaktu wnoszącego wniosek, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Łambinowice.

Wójt Gminy Łambinowice informuje również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 16:30 odbędzie się pierwsze spotkanie otwarte nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami, w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Wójt Gminy Łambinowice informuje także o drugim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00. Spotkanie otwarte odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice oraz w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem www.lambinowice.pl w zakładce Dla Mieszkańców - Aktualności.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Wójt Gminy Łambinowice zawiadamia o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice,
 2. ustnie do protokołu w Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: lub adres skrzynki ePUAP: /6mg19m3dld/SkrytkaESP.

Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 28 czerwca 2024 r.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łambinowice.

 

                                     Burmistrz

                                           /-/ Janusz Wójcik

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  RODO), Wójt Gminy Łambinowice informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łambinowice z siedzibą w Łambinowicach, ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, adres e-mail: , telefon: 77 4 311 300 reprezentowana przez Wójta Gminy Łambinowice.
 2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Łambinowice to: adres korespondencyjny: ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, adres e-mail: e-mail: .
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.