Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609),  zwołuję:

II sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 22 maja  2024 roku o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

 

Proponowany porządek obrad:   

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
  2023 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych;
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2024 rok;
  3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa;
  4. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na II-IV kwartał 2024 roku;
  5. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na II-IV kwartał 2024 roku;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  7. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z LXVI i I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie

 

                                                                                     /-/ mgr inż. Ryszard Duś

 

 

                                              
Korfantów, 14.05.2024 r.