Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
,,§ 3 otrzymuje brzmienie:”
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.879.622,94 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.700.047,15 złotych, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.179.575,79 złotych. ”;


§ 2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 258.114,85 złotych w: Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 258.114,85 złotych,
§ 3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 320.704,64 złotych w: Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 51.350,00 złotych,
§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 62.589,79 złotych w: ,, § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 62.589,79 złotych.”
§ 5. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2019 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe” wprowadza się zmiany:
Zadania kontynuowane:
wiersze:

 

11. 921 92109 Modernizacja świetlicy - fundusz sołecki wsi Włodary 10 000,00 10 000,00 0,00 2019
      Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarach 50 000,00 50 000,00 0,00  
  Razem 4. 60 000,00 60 000,00 0,00  

 

 

zastępuje się wierszami:

 

 

11. 921 92109 Modernizacja świetlicy - fundusz sołecki wsi Włodary 7 000,00 7 000,00 0,00 2019
      Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarach 50 000,00 50 000,00 0,00  
  Razem 4. 57 000,00 57 000,00 0,00  

 

 

Zadania nowe:
wiersz:

 

 

16. 921 92109 Zakup kosiarki - traktorka - fundusz sołecki wsi Kuropas 12 000,00 12 000,00 0,00 2019

 

 

zastępuje się wierszem

 

 

16. 921 92109 Zakup kosiarki - traktorka - fundusz sołecki wsi Kuropas 11 300,00 11 300,00 0,00 2019

 

 

dodaje się:

 

 

33. 600 60013 Dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 na ul. Opolskiej w m. Korfantów na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 106620 O ul. Szkolną w kierunku ul. Powstańców Śl. 50 000,00 50 000,00 0,00 2019
34. 754 75412 Dotacja dla OSP w Korfantowie na zakup samochodu pożarniczego 200 000,00 200 000,00 0,00 2019
35. 921 92109 Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy - fundusz sołecki wsi Stara Jamka 7 300,00 7 300,00 0,00 2019
      Zakup i montaż wiaty drewnianej na placu przy świetlicy 3 000,00 3 000,00 0,00  
  Razem 35. 10 300,00 10 300,00 0,00  

 

 

§ 6. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2019 roku” wprowadza się zmiany:
tabelę z załącznika zastępuje się poniższą tabelą:

 

 

/w złotych/
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota
    §  
1 2 3 4
Przychody ogółem 10 119 622,94
1. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 902 31 815,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 5 700 047,15
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 3 387 760,79
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 000 000,00
Rozchody ogółem 1 240 000,00
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 240 000,00

 

 

§ 7. W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Dotacje udzielane w 2019 roku” wprowadza się zmiany:
Jednostki sektora finansów publicznych:
dodaje się wiersz:

Dz. 600 R. 60013 Województwo Opolskie
kwota dotacji celowej: 50.000,00 złotych.

Dz. 926 R. 92605 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 18.000,00 złotych,

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:
Dz. 801 R. 80150
kolumna Treść otrzymuje brzmienie: Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach

kwotę dotacji podmiotowej zwiększa się o 18.000,00 złotych.


§ 8. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany:
dodaje się wiersz:

Dział: 600 Rozdział: 60013
Nazwa rozdziału i rodzaj wydatków:
Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne,

Kwota (w złotych) : 50.000,00.

§ 9. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok – „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019” wprowadza się zmiany:
wiersze:

 

 

921 92109 Kuropas Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy 1 450,54
921 92109   Zakup kosiarki - traktorka 12 000,00
      Razem 13 450,54
600 60016 Węża Remont dróg gminnych 20 000,00
900 90004   Utrzymanie i porządkowanie terenów zielonych gminy 494,90
900 90095   Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na boisku 2 500,00
      Razem 22 994,90
754 75412 Włodary Doposażenie OSP w mundury 4 000,00
921 92109   Zakup ławostołów 10 000,00
921 92109   Utrzymanie świetlicy i terenów zielonych (doposażenie świetlicy) 6 644,78
921 92109   Modernizacja świetlicy 10 000,00
926 92695   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 3 000,00
      Razem 33 644,78

 

 

zastępuje się wierszami:

 

 

921 92109 Kuropas Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy 2 150,54
921 92109   Zakup kosiarki - traktorka 11 300,00
      Razem 13 450,54
600 60016 Węża Remont dróg gminnych 18 500,00
900 90004   zielonych gminy 494,90
926 92695   Siłownia plenerowa w Węży 4 000,00
      Razem 22 994,90
754 75412 Włodary Doposażenie OSP w mundury 4 000,00
921 92109   Zakup ławostołów 10 000,00
921 92109   zielonych (doposażenie świetlicy) 6 644,78
921 92109   Modernizacja świetlicy 7 000,00
926 92695   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 6 000,00
      Razem 33 644,78

 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

 

PDF  Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  20-05-2019 09:33
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 145
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×