Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie oraz Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Korfantów Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 r., zwany dalej Programem.
Rozdział 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów, kotów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Korfantów.
§ 3. Celem niniejszego Programu jest:
1) poprawa bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Korfantów;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Korfantów oraz zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów;
5) opieka nad zwierzętami gospodarskimi pozbawionymi właściwej opieki;
6) prowadzenie kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość mieszkańców w kwestii opieki nad zwierzętami.

§ 4. Rada Miejska przyjmuje, że realizację działań dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt prowadzić będą:
1) Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie;
2) policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków ustalonych w przepisach;
3) wyspecjalizowany podmiot: PUPHW „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice oraz Schronisko dla Bezdomnych Psów i Kotów ul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary;
4) lekarze weterynarii – Ryszard Mucha 48-325 Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, ul. Jagielnicka 20 lub Gabinet Weterynaryjny STAN-VET Mateusz Stankiewicz, ul. Opolska 4, 49-100 Niemodlin lub Przychodnia Weterynaryjna Bernardyn, ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowym „Wszystko dla Zwierząt Dużych i Małych Jarosław Misz, ul. Kolejowa 24, 48-316 Łambinowice;
5) organizacje, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;
6) osoby fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w tym wolontariusze;
7) przedszkola, szkoły w Gminie Korfantów poprzez edukację dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności.

Rozdział 2.§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Korfantów oraz zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku realizowane jest poprzez:
1) przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o nie wywiązywaniu się z obowiązków opiekuna zwierząt;
2) odławianie, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Korfantów przez wyspecjalizowany podmiot : PUPHW „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice oraz Schronisko dla Bezdomnych Psów i Kotów ul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary. Odławianie bezdomnych zwierząt może się odbywać za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia;
3) umieszczanie odłowionych zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Korfantów w schronisku dla zwierząt „SOS dla zwierząt” w Chorzowie lub w Schronisku dla Bezdomnych Psów i Kotówul. 1-go Maja 76, 42-676 Miedary oraz oddawanie ich do adopcji osobom zainteresowanym, zapewniającym im należyte warunki bytowania;
4) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierzątna podstawie umów z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Ryszard Mucha w Ścinawie Nyskiej,ul. Jagielnicka 20 lub Gabinetem Weterynaryjnym STAN-VET Mateusz Stankiewicz, ul. Opolska 4, 49-100 Niemodlin lub Przychodnia Weterynaryjna Bernardyn, ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa, Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Wszystko dla Zwierząt Dużych i Małych Jarosław Misz, ul. Kolejowa 24, 48-316 Łambinowice;
5) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym Pana Wiesława Nowackiego w Przydrożu Małym Nr 25;
6) opiekę i dokarmianie zwierząt bezdomnych w tym wolno żyjących kotów poprzez współpracęw tym zakresie z podmiotami społecznymi oraz osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym również sterylizację kotów wolnożyjących we współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym STAN-VET Mateusz Stankiewicz, ul. Opolska 4, 49-100 Niemodlin, Przychodnia Weterynaryjna Bernardyn, ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa, Ryszard Mucha 48-325 Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, ul. Jagielnicka 20, Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Wszystko dla Zwierząt Dużych i Małych Jarosław Misz, ul. Kolejowa 24, 48-316 Łambinowice;
7) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, z wyjątkiem zwierząt , u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów oraz we współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym STAN-VET Mateusz Stankiewicz, ul. Opolska 4, 49-100 Niemodlin, Przychodnia Weterynaryjna Bernardyn, ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa, Ryszard Mucha 48-325 Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska,ul. Jagielnicka 20, Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „Wszystko dla Zwierząt Dużychi Małych Jarosław Misz, ul. Kolejowa 24, 48-316 Łambinowice;
8) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt przez lekarza weterynarii;
9) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez:
a) umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej urzędu i tablicach ogłoszeń;

b) współpracę z organizacjami pozarządowymi;

c) współpracę ze szkołami z terenu Gminy Korfantów.


Rozdział 3.EDUKACJA WZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT
§ 6. Edukacja w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców w kwestii opieki nad zwierzętami odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1) prowadzenie kampanii edukacyjnej w szkołach poprzez zachęcanie nauczycieli do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt;
2) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
4) organizowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Korfantów na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;
5) prowadzenie kampanii uświadamiającej mieszkańcom, że zwierzę to nie zabawka, a decyzja o nabyciu zwierzęcia wymaga dużej odpowiedzialności;
6) prowadzenie kampanii nawołującej do sprzątania po swoim zwierzaku, poprzez uświadomienie mieszkańców, że posiadanie zwierzęcia to nie tylko przyjemność, ale również obowiązek. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańcom miasta na rosnący problem zanieczyszczenia psimi odchodami ulic, skwerów i chodników.

Rozdział 4.INNE REGULACJE.
§ 7. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korfantów w 2019 r. finansowany będzie z budżetu Gminy Korfantów na 2019 r.
2. Przewidywana wysokość środków na rok 2019 kształtuje się na poziomie 15 000,00 zł.
3. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na bieżące odławianie bezdomnych zwierząt, przekazywanie ich do schronisk, sterylizację, kastrację, usypianie ślepych miotów, opiekę i obsługę weterynaryjną, zakup pożywienia oraz działania informacyjne i edukacyjne, poszukiwanie nowych właścicieli z wyszczególnieniem w poniższym zestawieniu:

Lp. Rodzaj czynności Kwota w zł
1 Odławianie, transport, przekazanie do schroniska, usypianie ślepych miotów, usługi weterynaryjne, poszukiwanie miejsc adopcyjnych. 13 000,00
2 Pozostałe zadania Programu w tym dokarmianie 2 000,00
  Razem 15 000,00

 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2018 roku.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodziw życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

 

PDF  Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  29-03-2019 10:08
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 227
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×