Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

27 marca 2019 r. o godz.1400

w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z zadań realizowanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2018 rok:
  1. wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie;
  2. dyskusja i pytania radnych;
  3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania;
  4. przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów za 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  1. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Korfantów;
  2. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Ścinawie Nyskiej;
  3. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie;
  4. w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum;
  5. w sprawie określenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  6. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektorów jednostek oświatowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej;
  7. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury;
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów;
  9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża;
  10. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok;
  11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2019 rok;
  12. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2019 roku;
  13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech;
  14. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza;
  15. zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.


 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                 /-/Ryszard Duś

Korfantów, 18.03.2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2019
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  20-03-2019 10:04
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  20-03-2019 10:04
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 485
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×