Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2019

PDF1.2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów ....pdf
PDF2.2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2019.pdf
PDF3.2019 w sprawie zasad finansowania w roku 2019 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ....pdf
PDF4.2019 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów na 2019 rok.pdf
PDF5.2019 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf
PDF6.2019 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym....pdf
PDF7.2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF8.2019 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF9.2019 w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.pdf
PDF10.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF11.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa ....pdf
PDF12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania roadiofonicznej drużyny alarmowania formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF13.2019 w sprawie postepowania podziałowego.pdf
PDF14.2019 w sprawie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.pdf
PDF15.2019 zmieniające zarz ądzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i ....pdf
PDF16.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF17.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF18.2019 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF19.2019 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2019 roku.pdf
PDF20.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF21.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadecję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf
PDF22.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do ....pdf
PDF23.2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas....pdf
PDF24.2019 w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.pdf
PDF25.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF26.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF27.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni.pdf
PDF28.2019 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF29.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF30.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczalni.pdf
PDF31.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF32.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF33.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.pdf
PDF34.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF35.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF36.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF37.2019 w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa oczyszczani.pdf
PDF38.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF39.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF40.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF41.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF42.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF43.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF44.2019 w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej.pdf
PDF45.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF46.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf
PDF47.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Przechodzie nr 110.pdf
PDF48.2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowie.pdf
PDF49.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF50.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF52.2019 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf
PDF53.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF54.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF55.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF56.2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży ....pdf
PDF57.2019 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF58.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF59.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF60.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf
PDF61.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf
PDF62.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie ....pdf
PDF63.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony.pdf
PDF64.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF65.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania.pdf
PDF66.2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku.pdf
PDF67.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF68.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF69.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF70.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF71.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF72.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF73.2019 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów ....pdf
PDF74.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf
PDF75.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF76.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony ....pdf
PDF77.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF78.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF79.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF80.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF81.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF82.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , na realizację zadania pn. Budowa ....pdf
PDF83.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF84.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF85.2019 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF86.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF87.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF88.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF89.2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2019 rok na realizację zadania w zakresie nauki,.pdf
PDF90.2019 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 rok.pdf
PDF91.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Węża.pdf
PDF92.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich celem wyboru sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w Gminie Korfantów.pdf
PDF93.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf
PDF94.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony.pdf
PDF95.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF96.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF97.2019 w sprawie zmian w planie dochodów iwydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF98.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF99.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF100.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF101.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF102.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF103.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF104.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF105.2019 w sprawie oddania nieruchomości do używania.pdf
PDF106.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz ....pdf
PDF107.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF108.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF109.2019 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF110.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich ....pdf
PDF111.2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF112.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF113.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF114.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF115.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF116.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF117.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF118.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF119.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF120.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF121.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF122.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF123.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF124.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF125.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF126.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF127.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ....pdf
PDF128.2019 w sprawie powołania koordynatora miejskiego zespołu informatycznego.pdf
PDF129.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF130.2019 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDF131.2019 w sprawie przekazania podległym jednostom informacji o ostateczych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF132.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF133.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF134.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF135.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF136.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF137.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF138.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF139.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF140.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF141.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF142.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF143.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF144.2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów.pdf
PDF145.2019 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF146.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF147.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF148.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF149.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF150.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF151.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDF152.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF153.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF154 .2019 w sprawie udzielenia dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2019 roku.pdf
PDF155.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF156.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF157.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF158.2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF159.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF160.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF161.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF162.2019 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice.pdf
PDF163.2019 w sprawie opracowania Planu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych.pdf
PDF164.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF165.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF166.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF167.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF168.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF169.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF170.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF171.2019 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF172.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF173.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej ....pdf
PDF174.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF175.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF176.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF177.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.pdf
PDF178.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadnia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF179.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF180.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF181.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF182.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF183.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF184.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.pdf
PDF185.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji.pdf
PDF186.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF187.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF188.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF189.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego na najmu.pdf
PDF190.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf
PDF191.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF192.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF193.2019 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim.pdf
PDF194.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF195.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF196.2019 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF197.2019 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF198.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF199.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF200.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF201.2019 w sprawie rezygnacji gminy z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF202.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF203.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF204. 2019 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf
PDF205.2019 w sprawie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności oceny i badania ofert w zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu ....pdf
PDF206.2019 w sprawie powołania komisji ds. wyceny i likwidacji materiałów.pdf
PDF207.2019 w sprawie sprzedaży porozbiórkowego kamienia granitowego i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF208.2019 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego....pdf
PDF209.2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF210.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf
PDF211.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF212.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF213.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ....pdf
PDF214.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF215.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF216.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF217.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF218.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF219.2019 w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korfantów.pdf
PDF220.2019 w sprawie wprowadzenia legitymacji dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie.pdf
PDF221.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF222.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF223.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF224.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF225.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF226.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF227.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Plac Wolności 1A.pdf
PDF228.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyzwolenia 6.6d w Korfantowie.pdf
PDF229.2019 w sprawie organizacji przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego w Korfantowie Rynek 6.pdf
PDF230.2019 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF231.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka w Korfantowie.pdf
PDF232.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF233.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF234.2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf
PDF235.2019 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF236.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF237.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn. Udzielenie kredytu ....pdf
PDF238.2019 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 21.4.pdf
PDF239.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF240.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF241.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF242.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok..pdf
PDF243.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF244.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 228.2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2019 roku.pdf
PDF245.2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 229.2019 Burmistrza Korfantowa z dnia 9 lipca 2019 roku.pdf
PDF246.2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF247.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF248.2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF249.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.pdf
PDF250.2019 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2019 rok.pdf
PDF251.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2019
  przez: Jarosław Szewczyk
 • opublikowano:
  14-02-2019 13:09
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  08-08-2019 14:00
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 577
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×