Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dieta sołtysa stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej w Korfantowie, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Korfantowie , zebraniach wiejskich, rady sołeckiej oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa wsi.
2. Ustala się dla sołtysów Gminy Korfantów miesięczną dietę wynoszącą 20 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Termin wypłaty diet przypada na 5-ty dzień każdego kolejnego miesiąca , następującego po miesiącu , w którym sołtys pełnił swoją funkcję ,a w przypadku gdy dzień ten jest wolnym od pracy , w następnym po nim najbliższym dniu pracy.
3. Jeżeli sołtys nie uczestniczy w sesji Rady Miejskiej lub w przypadku nie zwołania w danym miesiącu sesji Rady Miejskiej, dieta sołtysa ulega zmniejszeniu i wynosi 10 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).
4. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji sołtysa w danym miesiącu , przyjmując za jeden dzień pełnienia obowiązków 1/30 wysokości diety , o której mowa w § 1.

§ 2. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza teren Gminy Korfantów, jeżeli wykonywane zadanie ma bezpośredni związek z pełniona funkcją.
2. Zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
3. W przypadku wyrażenia zgody na przejazd w podróży prywatnym samochodem, zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w § 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 4. Termin i miejsce wykonania zadania , środki transportu oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży określa Burmistrz Korfantowa lub jego zastępca w poleceniu wyjazdu służbowego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.


Przewodniczący

Ryszard Duś


 

PDF  Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 w sprawie zasad na jakich sołtysom Gminy Korfantów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 08:00
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 361
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×