Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) Rada Miejska w Korfantowie uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLV/408/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 26 października 2018r. poz. 2941 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 2 pkt 4 - skreśla się ;
2) w § 36 ust. 3 i 4 – skreśla się ;
3) w § 37 ust. 1 – skreśla się ;
4) § 41 otrzymuje brzmienie:
1. Wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących dokonuje się spośród kandydatów zgłaszanych przez Radnych. 2. Zamknięcie listy następuje po bezskutecznym wezwaniu Przewodniczącego obrad do zgłaszania kolejnych kandydatów. 3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata. Zgoda powinna zostać wyrażona przez kandydata ustnie na sesji, po zgłoszeniu jego kandydatury. W przypadku nieobecności kandydata na sesji z przyczyn losowych, zgoda taka może być wyrażona przez kandydata na piśmie i złożona na ręce Przewodniczącego obrad. 4. Kandydaci winni być obecni podczas wyborów chyba, że zachodzą przesłanki określone w ust. 3. ”;

5) § 45 otrzymuje brzmienie:
§ 45. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania niektórych zadań Wiceprzewodniczącego Rady. ”;

6) § 50 ust. 1 – skreśla się ;
7) § 54 ust. 2. – skreśla się;
8) § 61 ust.3 – skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF  Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korfantów.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  07-01-2019 07:59
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 442
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×