Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Rada Miejska w Korfantowie
II Sesja w dniu 5 grudnia 2018, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 z następującym porządkiem obrad:

 


Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 

 1. Wnioski do porządku obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice;
  2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów obejmującego obszar ograniczony do zachodu drogą wojewódzką nr 405, od północy drogami rolnymi, granicą administracyjną miasta, od wschodu i południa ul. Na Grobli i linią prostą przebiegającą przez działki nr 825, 826/1, 826/2 i 827;
  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  4. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantówna 2018 rok;
  5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Korfantów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa;
  8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów;
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech;
  10. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”;
  11. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu”;
  12. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 7. Przyjęcie protokołu z XLV i I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 8. Zamknięcie obrad.

 

                                               Przewodniczący RM


                                               /-/ Ryszard Duś

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2018
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  28-11-2018 15:36
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  28-11-2018 15:37
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 596
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×