Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

14 września 2018 r. o godz.1200

w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Burmistrza Korfantowa o stanie realizacji zadań oświatowych za rok  szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. pytania i dyskusja radnych.
 1. Informacja Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodarach o stanie realizacji zadań oświatowych za rok  szkolny 2017/2018.
 2. Informacja Burmistrza Korfantowa  o:

         - przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2018 roku ;

         - kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

         - przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;

b) pytania i dyskusja radnych.

 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Korfantów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 2. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres oznaczony do lat trzech;
 4. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2018 rok;
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2018 rok;
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korfantów oraz nadania mu statutu.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

10.  Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

11.  Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

Przewodniczący

/-/Ryszard Duś

 

Korfantów, 06.09.2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2018
  przez: Ewelina Siwek
 • opublikowano:
  07-09-2018 12:23
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  14-09-2018 09:27
  przez: Ignacy Szeliga
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 527
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×