Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr142, poz. 1591 ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz.567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 951) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórychinnych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne, zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne, zgodnie z załącznikami Nr 2 do uchwały.
3. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.
5. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:
1) W przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo,
2) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/214/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życiepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Kazimierz Didyk

 

PDF  Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-01-2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf

PDFZalacznik1 XXX/223/2013.pdf

PDFZalacznik2 XXX/223/2013.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2018
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  05-03-2018 11:58
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 718
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×