Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Korfantowie Uchwały Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice oraz Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XVII/128/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 22 września 2017 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska w terminie do dnia 22 września 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
 2. ustnie do protokołu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Korfantowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie,  pok. nr. 7,  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: 77 43 43 820, wew. 40, 44.

 

 Burmistrz

      /-/ Janusz Wójcik

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2017
  przez: Justyna Jurkowska
 • opublikowano:
  30-08-2017 09:15
  przez: Justyna Jurkowska
 • zmodyfikowano:
  30-08-2017 09:26
  przez: Justyna Jurkowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 2509
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl