Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm./ oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./


B U R M I S T R Z   K O R F A N T O W A
OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Kw

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

 

Cena

wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

 

1

      

PRZYDROŻE WIELKIE

Zobacz na mapie

 

OP1N/

00041126/2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona działką
Nr  151/2

o pow.

0,6500 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie terenów  o funkcji zagrodowej i gruntów rolnych. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa
i gazowa.

Teren oznaczony
jako 6 MR - teren pod zabudowę mieszkalno-zagrodową

 

 

48.000,00

 

2

      

RĄCZKA

Zobacz na mapie

 

OP1N/

000411
28/6

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona działką
Nr  60

o pow. 0,0200 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona
w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkalnej-zagrodowej.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Teren oznaczony
jako 1 MR - teren pod zabudowę mieszkalno-zagrodową

 

 

 

2.800,00

 

3

      

WĘŻA

Zobacz na mapie

 

OP1N/

000411
22/4

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona działką
Nr  140

o pow. 0,6300 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami
i krzewami tzw. samosiejkami. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz gruntów rolnych.

Teren oznaczony
jako 4 MR - teren pod zabudowę mieszkalno-zagrodową

 

 

 

53.000,00

 

4

      

ŚCINAWA MAŁA

ul. Niemodlińska nr 17

Zobacz na mapie

 

OP1N/

00039990/2

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym,

położonym
na działce
Nr 335/1

o pow.

0,3700 ha

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 133,35 m2. Budynek wybudowany przed 1939r.
w złym stanie technicznym, pokryty eternitem. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz gruntów rolnych. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna.

Teren oznaczony
jako 6 MR

teren  zabudowy mieszkalnej  zagrodowej
z możliwością przekształceń
i 40 RP - użytki rolne - uprawy polowe.

 

 

 

15.000,00

 

5

      

ŚCINAWA MAŁA

ul. Niemodlińska

Zobacz na mapie

 

OP1N/

00039990/2

 

Nieruchomość niezabudowana

działka
Nr 336/2

o pow.

0,0100 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, energetyczna
i telekomunikacyjna.

Teren oznaczony
jako 6 MR

teren  zabudowy mieszkalnej  zagrodowej
z możliwością przekształceń.

 

 

 

1.500,00

 

6

      

WŁODARY

ul. Parkowa

nr 13

Zobacz na mapie

 

OP1N/00041082/1
 

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym,

położonym
na działce
Nr 65/2

o pow.

1,3300 ha

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym - stodoła
o pow. użytk. 268,20 m2. Budynek wybudowany przed 1939r., w złym stanie technicznym, pokryty eternitem. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz gruntów rolnych.

Teren oznaczony
jako 15 MR  teren  zabudowy mieszkalnej  zagrodowej
z możliwością przekształceń
i 21 RP - użytki rolne - uprawy polowe.

 

 

 

38.000,00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.

Na nieruchomości nie ciążą żadne inne obciążenia i zobowiązania.

Przetarg odbędzie się dnia 6 marca 2015 roku o godz. 900
w Urzędzie Miejskim w Korfantowie ul. Rynek 4.

                                                                                                               

Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne, które do dnia 2 marca 2015 roku wpłaciły wadium w kwocie: 4.800,00 zł – działka Nr 151/2 w Przydrożu Wielkim; 280,00 zł – działka Nr 60 w Rączce; 5.300,00 zł – działka Nr 140 w Węży; 1.500,00 zł – działka Nr 335/1 w Ścinawie Małej; 150,00 zł – działka Nr 336/2 w Ścinawie Małej; 3.800,00 zł – działka Nr 65/2 we Włodarach.

Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Korfantowie nr 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny posiadać uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy i przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.     

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy, Burmistrz Korfantowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.                                   

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za nieruchomość, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wyżej wymienionym operacie. Ponadto ustalenie granic może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Korfantów ul. Rynek 4  tel. 77 4343820 lub 4343821 i na stronie internetowej urzędu www.bip.korfantow.pl oraz www.korfantow.otodom.pl

Do pobrania: DOCOgłoszenie o I przetargu

Zdjęcia nieruchomości na stronie: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Przydrożu Wielkim, Rączce, Węży, Ścinawie Małej i Włodarach

Burmistrz Korfantowa

                                                                                              /-/ Janusz Wójcik

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2015
  przez: Norbert Kuboń
 • opublikowano:
  29-01-2015 15:13
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  29-01-2015 15:19
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 3695
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×