Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi kasowej

Strona archiwalna

 

Burmistrz Korfantowa

Rynek 4

48-317 Korfantów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORFANTOWIE:

STANOWISKO DS. OBSŁUGI  KASOWEJ”.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania

a) obywatelstwo polskie

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

d) wykształcenie średnie ekonomiczne z maturą lub wyższe ekonomiczne

kserokopia świadectwa ukończenia szkoły wraz ze świadectwem dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów

e) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna –orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

kserokopia orzeczenia

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera, samodzielność;
 2. dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

 

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Miejskiego;
 2. podejmowanie gotówki w banku prowadzącym rachunek bankowy Urzędu i odprowadzanie nadwyżek kasowych do banku;
 3. przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu zobowiązań pieniężnych;
 4. dokonywanie wypłat wynagrodzeń za usługi i roboty;
 5. prowadzenie dokumentacji obrotu gotówkowego;
 6. ochrona wartości pieniężnych zgodnie z zasadami gospodarki kasowej;
 7. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania (zakup, ewidencja, wydawanie i rozliczanie zużycia);
 8. przechowywanie pieczęci urzędowych;
 9. rozliczanie inkasentów opłaty targowej;
 10. prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły wraz ze świadectwem dojrzałości, dyplom ukończenia studiów);
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załączonego wzoru);
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta 4  – I piętro, (budynek 2 piętrowy, przy budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).
 2. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 3. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VII. Sposób naboru:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie Rynek 4 ( sekretariat Urzędu pok. 8 ) z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ ” w terminie do 14 dni od ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
 4. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu:
  • informacji ogólnych o samorządzie gminnym;
  • informacji ogólnych z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 5. Procedura naboru i ocena wiedzy kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Zarządzeniu Nr 62/09 Burmistrza Korfantowa z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie ze zmianą wprowadzoną  Zarządzeniem Nr 4/2013 Burmistrza Korfantowa z dnia 02 stycznia 2013 roku.
 6. Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.korfantow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4, 48-317 Korfantów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr.223 poz. 1458 z późn. zm.)”.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Korfantów, 15 maja 2014 roku.

DOCKwestionariusz osobowy

 

 

Burmistrz Korfantowa

/-/  Zdzisław Martyna

Metryczka
 • wytworzono:
  15-05-2014
  przez: Bożena Wolak
 • opublikowano:
  15-05-2014 14:57
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  15-05-2014 15:09
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 2290
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×