Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów.

OBOWIĄZUJĄCE PLANY
 
I. DOCMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów. uchwalony Uchwałą Nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 13 z dnia 1 marca 2004 r. poz. 239
 

UWAGA:

A. Tracą moc ustalenia w/w planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów uchwalonego Uchwałą Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 marca 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2012 r. poz. 647 dla:

 1. terenów zabudowy usługowo – mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3-Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
 2. terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego – wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

Patrz punkt II.

B. Tracą moc ustalenia w/w planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2017 r. poz. 530 dla:

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowany po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od  północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2.  wsi Włodary -  usytuowany po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.
 
C. Tracą moc ustalenia w/w planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576.
 
 
D. Tracą moc ustalenia w/w planu w granicach obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577.
 
 

mapa.jpeg

Załączniki do uchwały - mapy w skali 1:5 000:

PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 1-10.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 11-20.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 21-30.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 31-40.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 41-50.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 51-60.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 61-70.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 71-80.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 81-90.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 91-100.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 101-110.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 111-120.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 121-130.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 131-140.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 141-150.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 151-160.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 161-170.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 171-180.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 181-190.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 191-200.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 201-210.pdf
PDFMapa z podziałem na działki - arkusze 211-220.pdf

 

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 1-20.

DOCMapa wysokościowa - arkusze 41-63.

DOCMapa wysokościowa - arkusze 1-20.

DOCMapa wysokościowa - arkusze 21-40.

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 21-41.

DOCMapa z podziałem na działki - arkusze 42-63.

JPEGPodział mapy na arkusze.

PDFUzasadnienie.pdfPozostałe załączniki (mapy w skali 1:10 000) do wglądu w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pokój nr 6.
 

II. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów uchwalony uchwałą nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie dnia 28 marca 2012 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 7 maja 2012 r. pod pozycją 647
- Załącznik nr 1 - rysunek terenu (1)
- Załącznik nr 2 - rysunek terenu (2)
- Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych do proj. MPZP
- Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
 dla:

 

1) terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej, ograniczonych od zachodu drogą gminną ulicą 3 Maja, od południa drogą powiatową nr 1526 O, od wschodu drogami rolnymi oraz od północy drogą wojewódzką nr 407;
2) terenu zabudowy produkcyjnej, ograniczonego od zachodu drogą wojewódzką nr 405, od południowego-wschodu krawędzią doliny Ścinawy Niemodlińskiej oraz od północy planowanym obejściem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407.

W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów, uchwalonego uchwałą nr XVI/123/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 stycznia 2004r., opublikowany Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 13, poz. 239 z dnia 01 marca 2004 roku;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3 Maja, Powstańców Śl. Fredry, Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie uchwalonego uchwała nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2000r., opublikowany w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 34, poz. 178 z dnia 31 maja 2000 roku.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/213/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 stycznia 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia z 17 lutego 2017 r. poz. 530 dla:

 

 1. wsi Włodary, Rynarcice, Kuropas i Myszowice – usytuowany po wschodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą rolną i drogą wojewódzką DW 407, od zachodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od  północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy, lasem i drogami rolnymi, od wschodu drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogą wojewódzką DW 407;
 2.  wsi Włodary -  usytuowany po zachodniej stronie zabudowy wsi Włodary,  ograniczony od południa drogą wojewódzką DW 407, od zachodu rowem, lasem i odcinkiem granicy administracyjnej gminy, od północy odcinkiem granicy administracyjnej gminy oraz od wschodu drogą rolną i granicami geodezyjnymi nieruchomości.
   

IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1576.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 13 pkt 2 lit. a;
 • § 39 ust. 2 pkt. 3;
 • § 38 ust. 2 pkt. 4;
 • § 39 ust. 2 pkt 4.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Gryżów, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.43.2018.MK RN w cz. zm. mpzp Gryżów, gm. Korfantów.(2081446_2370870).pdf

 

V. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/344/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2018 r. poz. 1577.

UWAGA: W związku z Rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. tracą moc zapisy w części tekstowej planu dotyczącej:

 • § 18 pkt 4 lit. a;
 • § 19 pkt 3;
 • § 25 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 3;
 • § 48 ust. 2 pkt 4;
 • § 49 ust. 2 pkt 3;
 • § 50 ust. 2 pkt 5.

Rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. do Uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Włodary, Jegielnica, Węża i Ścinawa Nyska:

PDFIN.I.743.44.2018.MK RN w cz. zm. mpzpWłodary, gm. Korfantów.(2080832_2370805).pdf

 

VI. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gracjan Kurzeja
Data wytworzenia: 2012-05-11

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-03-2004
  przez: Piotr Kalicun
 • opublikowano:
  17-03-2004 15:05
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  13-06-2018 14:47
  przez: Justyna Jurkowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 19406
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-23-82-709 REGON: 531412830

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×