Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2010

 PDF1_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiał piśmienny.
PDF2_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie poręczenia przez gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik, Biała.
PDF3_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego
PDF4_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości
PDF5_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia
PDF6_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF7_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania w Przydrożu Małym w celu wyboru sołtysa
PDF8_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2010 roku
PDF9_2010.pdf-Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
PDF10_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
PDF11_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu
PDF12_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za umieszczenie materiałów reklamowych na obiektach użyteczności publicznej, stanowiących własność gminy
PDF13_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego
PDF14-2010.pdf-Zarządzenie w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w 2010 roku
PDF15_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości
PDF16_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia
PDF17_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
PDF18-2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF19_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF20-2010.pdf-Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 i ul. Reymonta 4 w Korfantowie
PDF21_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF22_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia
PDF23_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
PDF24_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości
PDF25_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia
PDF26_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF27_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach wydatków tych jednostek
PDF28_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu na 2010 rok
PDF29_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
PDF30_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF31_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010
PDF32_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu
PDF33_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania w Przydrożu Małym w celu wyboru sołtysa
PDF34_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
PDF34-2010-Załącznik.pdf-Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
PDF35_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu
PDF36_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu na 2010 rok
PDF37_2010.pdf-Zmieniające zarządzenie w sprawie: organizacji stałego dyżuru w gminie Korfantów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
PDF38_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF39_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF40_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
PDF41_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizację zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
PDF42_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok
PDF43_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010
PDF44_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PDF45_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości
PDF46_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
PDF47_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF48-2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu na rok 2010
PDF49_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian Zarządzenia nr. 42/10 Burmistrza Korfantowa z dnia 25 lutego 2010 roku
PDF50_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010
PDF51-2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
PDF52_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości
PDF53_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia
PDF54_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia i najmu
PDF55_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego
PDF56_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2010
PDF57_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
PDF58_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu
PDF59_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania o oceny ofert na wykonanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie".
PDF60_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie postępowania nieograniczonego
PDF61_2010.pdf- Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDF62_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów”
PDF63_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106617 o ul Słowackiego w Korfantowie”
PDF64_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu
PDF65_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu
PDF66_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF67_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny
PDF68_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach
PDF69_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 81/08 Burmistrza Korfantowa z dnia 20 czerwca 2008 r. dot. stawki godzinowej na usługi zewnętrzne oraz na rzecz gminy Korfantów i innych jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów
PDF70_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości z lokali mieszkalnych w Korfantowie przez ZGKiM w Korfantowie
PDF71_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki
PDF72_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budżetu na 2010 rok
PDF73_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na rok 2010
PDF74_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie jednostek organizacyjnych budżetu na 2010 rok
PDF75_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie II edycji gminnego konkursu: „Opolskie Kwitnące 2010”
PDF76_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia nieruchomości do dzierżawy i najmu
PDF77_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian jednostek organizacyjnych budżetu na 2010 rok
PDF78_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów”
PDF79_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej o nr 106617 O ul. Słowackiego w Korfantowie.”
PDF80_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Korfantów
PDF81_2010.pdf-Zarządzenie o bezpłatnym wieszaniu plakatów wyborczych
PDF82_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF83_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej
PDF84_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ‘Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów”
PDF85_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w przedszkolu we Włodarach
PDF86_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ‘Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów”
PDF87_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib dla stałych, obwodowych komisji wyborczych
PDF88_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie
PDF89_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
PDF90_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF91_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie wyodrębniania ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
PDF92_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała”
PDF93_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Pn. „Usługa udzielenia kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Korfantów”
PDF94_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach
PDF95_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF96_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF97_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF98_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF99_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Korfantowa.
PDF100_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
PDF101_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.
PDF102_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych w 2010 roku.
PDF103_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie jednostek organizacyjnych budżetu na 2010 rok.
PDF104_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania Pn. „Podniesienie standardu Zespołu szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i szkoły podstawowej”.
PDF105_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne
PDF106_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w planie budżetu na 2010 rok.
PDF107_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF108_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej II edycji gminnego konkursu; Opolskie Kwitnące 2010”.
PDF109_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF110_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF111_2010.pdf-Zarządzenia w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF112_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF113_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu dyrektorowi ZGKiM w Korfantowie.
PDF114_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmiany urzędnika wyborczego Gminy Korfantów.
PDF115_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczej Gminy Korfantów.
PDF116_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przydziału pomieszczenia mieszkalnego dla powiększenia dotychczas zajmowanej powierzchni mieszkaniowej.
PDF117_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie odwołania Pogotowia Przeciwpowodziowego.
PDF118_2010.pdf- Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Kuźnicy Ligockiej.
PDF119_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP we Włodarach.
PDF120_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania członków 11 obwodowych komisji wyborczych.
PDF121_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF122_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
PDF123_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
PDF124_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Pn. „Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.”
PDF125_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.
PDF126_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF127_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Korfantów i wyznaczenie zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
PDF128_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF129_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników II edycji gminnego konkursu: Opolskie Kwitnące 2010”
PDF130_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF131_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF132_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF133_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Rzymkowicach.
PDF134_2010.pdf- Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Przechodzie.
PDF135_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.
PDF136_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF137_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
PDF138_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF139_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF140_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF141_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF142_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF143_2010.pdf- Zarządzenie w sprawie zmian wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF144_2010.pdf- Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF145_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania Pn. „Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
PDF146_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie nieograniczonym”
PDF147_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF148_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF149_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji przetargowej.
PDF150_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania Pn. „Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
PDF151_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
PDF152_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
PDF153_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF154_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF155_2010.pdf-Zarządzenie sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF156_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego Pn. „Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
PDF157_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej.
PDF158_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Pn. „Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011”
PDF159_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.
PDF160_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF161_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kaplicy Przedpogrzebowej w Korfantowie przy ul. 3 Maja administrowanej przez ZGKiM w Korfantowie.
PDF162_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF163_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej.
PDF164_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF165_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF166_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF167_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF168_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Gminy na 2010 rok.
PDF169_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF170_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku dla uczniów z terenów Gminy Korfantów.
PDF171_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie prowadzenia centralnego rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie miejskim w Korfantowie.
PDF172_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.
PDF173_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Gminy na 2010 rok.
PDF174_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP we Włostowej.
PDF175_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Węży.
PDF176_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF177_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2010 rok.
PDF178_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF179_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF180_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF181_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF182_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF183_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF184_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF185_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF186_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF187_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Korfantowie,
PDF188_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przygotowania Planu publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Korfantów na potrzeby obronne państwa.
PDF189_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF190_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF191_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania w przydrożu Małym celem wyboru sołtysa.
PDF192_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie poręczenia przez Gminę Korfantów kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła-Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmina Korfantów, Prudnik i Biała”
PDF193_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF194_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości o zbycia.
PDF195_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.
PDF196_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF197_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku w Przedszkolu we Włodarach.
PDF198_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF199_2010.pdf-Zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu przetargi i powołania Komisji Przetargowej.
PDF200_2010.pdf-Zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu przetargi i powołania Komisji Przetargowej.
PDF201_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.
PDF202_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF203_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF204_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF205_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF206_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF207_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF208_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF209_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF210_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania pn. „Dostawa wyposażenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz jej wyposażenie”- etap I
PDF211_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
PDF212_2010.pdf- Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF213_2010.pdf-Zarządzenie dotyczące bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
PDF214_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Dyrektorowi ZGKiM w Korfantowie.
PDF215_2010.pdf-Zarządzenie zmieniające w sprawie: organizacji stałego dyżuru w Gminie Korfantów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
PDF216_2010.pdf-Zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
PDF217_2010..pdf- Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku jednostki OSP w Ścinawie Małej.
PDF218_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF219_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.
PDF220_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF221_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF222_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF223_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF224_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF225_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF226_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF227_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania i przygotowania do działania na terenie Gminy Korfantów formacji obrony cywilnej w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania.
PDF228_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF229_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmiany urzędnika wyborczego Gminy Korfantów.
PDF230_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.
PDF231_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania pomocy w Gminie Korfantów.
PDF232_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF233_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym gminy jednostek organizacyjnych na 2010 rok
PDF234_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego.
PDF235_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2010 rok.
PDF236_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2010 rok.
PDF237_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF238_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia.
PDF239_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości do dzierżawy i najmu.
PDF240_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert na wykonanie zadania Pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Korfantowie”.
PDF241_2010.pdf-Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
DOC263_10.doc zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
DOC263_1-Załącznik.doc Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: w poszczególnych plikach
Metryczka
  • opublikowano:
    02-11-2010 09:30
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    19-01-2011 11:59
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×