Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
BURMISTRZ KORFANTOWA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Korfantowie, ul. Kilińskiego 1, 48-317 Korfantów.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia następujące wymagania:
   1)     ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz 
           kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu.
2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie doskonalenia nauczycieli;
3)            posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)            w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu , w szkole lub placówce a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5)      posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)      nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7)             nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie karne;
8)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114  z późn. zm.).
2. Do konkursu może przystąpić również osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu
i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-8.
3. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która:
    1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
    2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
    3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi zadań;
    4) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 i 5-8.
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
        przedszkola;
    2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
        o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –
        w przypadku nauczyciela akademickiego;
    3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
        potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej
        nauczycielem;
    4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
        wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby
        nie będącej nauczycielem;
    5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
        albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
    6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
         i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
         zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
         typach szkół i placówek;
    7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
        stanowisku kierowniczym;
    8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
        ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
        z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
    9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
        toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
        związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
        ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
        finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.);
 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
        zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
        Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korfantowie”,
w terminie do 9 czerwca 2008 roku:
 
BURMISTRZ  KORFANTOWA
Rynek 4, 48-317 Korfantów
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:
BURMISTRZA KORFANTOWA - Rynek 4, 48-317 Korfantów
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
BURMISTRZ KORFANTOWA
 Zdzisław Martyna
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2008-05-21
Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×