Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzymkowicach

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /

 
B U R M I S T R Z   K O R F A N T O W A
OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości

Lp.
Położenie nieruchomości
Nr Kw
Oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
 
Cena
wywoławcza
1
2
3
4
5
6
7
 
1
 
Rzymkowice
Nr 84
 
 
OP1N/
00041
694/4
 
Działka
Nr 180
o pow.
0,3060 ha.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym /do rozbiórki/, położona
w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej i gruntów rolnych
 
Teren oznaczony jako 2 MR zabudowa mieszkalno zagrodowa
i 19 RP –uprawy polowe.
 
 
12.000,00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.
Na nieruchomościach nie ciążą żadne inne obciążenia i zobowiązania.
 
Przetarg odbędzie się dnia 5 stycznia 2012 roku o godz. 1200
w Urzędzie Miejskim w Korfantowie ul. Rynek 4.
 
Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne, które do dnia 30 grudnia 2011 r. wpłaciły wadium w kwocie 1400,00 zł.
Wadium należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Korfantowie nr 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpłaty w kasie urzędu bądź wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny posiadać uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy i przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.     
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców   (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy,
Burmistrz Korfantowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do ;dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Korfantów ul. Rynek 4 tel. 77 4343820 lub 4343821 i na stronie internetowej urzędu www.korfantow.pl

 

Szczegóły w załączonym pliku: DOCPrzetarg III - Rzymkowice.doc


IMG_0723.jpeg

IMG_0727.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2011-12-01
Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    06-12-2011 08:56
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×