Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węży i Przydrożu Wielkim

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. / oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /
 
B U R M I S T R Z   K O R F A N T O W A
OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości
 
Lp.
Położenie nieruchomości
Nr Kw
Oznaczenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
 
Cena wywoławcza
1
2
3
4
5
6
7
 
1
 
Węża
 
 
41122
 
Działka
Nr 151 o pow. 0,3800 ha.
Nieruchomość niezabudowana, położona na obszarze zabudowy zagrodowej. Na działce są pozostałości – gruzowisko po zabudowaniach.
Teren oznaczony jako 4 MR teren zabudowy mieszkalnej - zagrodowej
 
 
20.100,00
 
2
 
Przydroże Wielkie
 
 
41126
 
Działka
Nr 162/1 o pow. 0,0900 ha.
Nieruchomość niezabudowana, położona na obszarze zabudowy zagrodowej.
Teren oznaczony jako 6 MR teren zabudowy mieszkalnej - zagrodowej
 
 
5.200,00

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeżeli obowiązujące w dacie sprzedaży nieruchomości przepisy będą nakładały taki obowiązek.
Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania.
 
Przetarg rozpocznie się dnia 10 lipca 2009 rokuo godz. 900
w Urzędzie Miejskim w Korfantowie ul. Rynek 4.
 
Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne, które do godz. 14.30 dnia 6 lipca 2009 roku wpłaciły wadium podane w regulaminie przetargu. Wadium należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Korfantowie nr 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpłaty w kasie urzędu bądź wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają
tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców   (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i w terminie do zawarcia umowy,
Burmistrz Korfantowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Korfantów ul. Rynek 4 tel. 077 4343820 lub 4343821.


Szczegóły w załączonym pliku:
DOCOgłoszenie-nieruchomości Węża i Przydroże Wielkie.doc


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2009-06-04
Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×