Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

3.6. Wymeldowanie z pobytu czasowego

KARTA USŁUGI NR 3.6.

Nazwa usługi

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

 

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych ul. Rynek 4

parter pok. nr 5

tel. 4343820 do 826 wew. 51

poniedziałek godz. od 730 do 17 00, wt. – czw. godz. 730 do 15 30, piątek godz. od 730 do 14 00

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”
 • Dowód osobisty lub ważny paszport.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
 • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

 

Opłaty

 • Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika).

Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu, ul. Reymonta 4 albo bezpośrednio na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Korfantowie: Bank Spółdzielczy w Prudniku O/Korfantów Nr 12 8905 1010 2001 0000 0084 0001

 

Czas załatwienia sprawy

„od ręki przy zgłoszeniu”

 

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna

 

Uwagi

 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 • Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Wymeldowania z pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu czasowego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

 

Formularze do pobrania

na miejscu pok. nr 5, PDFzgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 

 

Opracowała: Patrycja Pejas – inspektor ds. obywatelskich, dn. 13.03.2015r.

Sprawdziła: Ewelina Siwek – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, dn. 13.03.2015r.

Zatwierdził: Jarosław Szewczyk – Sekretarz Gminy, dn. 13.03.2015r.

Metryczka
 • opublikowano:
  26-07-2005 14:21
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  30-03-2015 10:24
  przez: Piotr Kalicun
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  odwiedzin: 3778
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×