Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

5.1. Pomoc materialna dla uczniów

 

KARTA USŁUGI NR 5.1.
Nazwa usługi
 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Rynek 4
II piętro pok. Nr 13
tel. 4343820, 4343821  
pn. – pt. godz. od 7³º do 15³º
 
Sposób załatwienia spraw
Wydanie decyzji dotyczącej stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego/
Wymagane dokumenty
 •  wypełniony wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego/
 • zaświadczenia dotyczące dochodów
 • zaświadczenia o przebywaniu na bezrobociu
 •  inne dokumenty /np. kserokopie umów dzierżawnych, oświadczenia o pobieraniu alimentów/
Wyżej wskazane zaświadczenia dotyczą dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 
Opłaty
nie pobiera się
Czas załatwienia sprawy
miesiąc od dnia złożenia wniosku
 
Inne ważne informacje
 • wnioski należy składać do 15 września
 • wysokość zasiłku ustalana jest przez organ przydzielający z uwzględnieniemsytuacji materialnej ucznia
 • dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto
 • w sytuacji pobierania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych łączna wysokość stypendium szkolnego w roku nie może przekroczyć 1820 zł, a słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych 1638 zł.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Korfantowa.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm/.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej / Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm./
Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XIII/62/07 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 49, poz. 1608, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 72, poz. 2144, Dz. U. z 2009 r. Nr 98 poz. 1365 i poz. 1367)

 
Formularze do pobrania

DOCWniosek o przyznanie stypendium (zasiłku szkolnego).doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Kita
Data wytworzenia: 2010-02-22

Metryczka
 • opublikowano:
  26-07-2005 14:36
  przez: Piotr Kalicun
 • zmodyfikowano:
  25-10-2011 15:03
  przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×