Urząd Miejski w Korfantowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej

Burmistrz Korfantowa
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawie Małej
 
1. Do konkursu  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawie Małej   może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)  w przypadku osoby będącej nauczycielem:
a) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
b) ukończył/a  studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce,
c) ukończył/a studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
e) uzyskał/a:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
f) spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) nie był/a karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póżn. zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
h) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j) nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ).
Do konkursu może także przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w pkt .1.
        
2) W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:
            a)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
             b) ukończył/a studia magisterskie,
              c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
             d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
             e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
             f) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9  rozporządzenia z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek to jest:
                  - ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
                 - spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
                 -  nie była skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
                 -  nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 
    3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki,
  b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
   c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
               - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
               - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
               - stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
          d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
         e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
         f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
        g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie  dyscyplinarne,
         h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ),
        j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
       k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
      l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
     ł) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) -
 w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
     m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni  praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
    n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 

  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na nich adresem zwrotnym
i dopiskiem:
 „Konkurs na kandydata na stanowisko  Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawie Małej”
na adres:                                      
Urząd Miejski w Korfantowie
ul. Rynek 4
48-317 Korfantów
w terminie do dnia 20 czerwca 2012 roku  do godziny 14 00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie pok. nr 8,  ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów.  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Korfantowa. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.
  
 
JG
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Korfantowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisław Martyna
Data wytworzenia: 2012-06-04


DOCZarządzenie Burmistrza Korfantowa w sprawie ogłoszenia konkursu - Ścinawa Mała.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    04-06-2012 13:14
    przez: Piotr Kalicun
  • zmodyfikowano:
    06-06-2012 08:05
    przez: Piotr Kalicun
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Korfantowie
48-317 Korfantów
ul. Rynek 4
NIP: 753-11-30-271 REGON: 000538403

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 43 43 820
fax: (77) 43 43 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
strona www: www.korfantow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×